หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.3


จังหวัดราชบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาบ้านโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3220-780 ต่อ 601

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

นายสุชาติ สุดเสนาะ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสวนผึ้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3236-4397

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาปากท่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3228-1296

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3273-7185จังหวัดสมุทรสงคราม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

นายภูทอง ดวงเลิศ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3471-1601จังหวัดสมุทรสาคร


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

นายไพฑูรย์ พงษ์รอด

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-1844จังหวัดนครปฐม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

นายพิชัย พันธุ์อร่าม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาอ้อมน้อย
เบอร์โทรศัพท์ :0-2420-8008

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

นายสะอาด จงดี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสามพราน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3432-2681

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม

นายสมชาย ชื่นชม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขานครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3424-2302จังหวัดสุพรรณบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3552-1617-8

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

นายนันทวรรธน์ สุขุมานนท์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาศรีประจันต์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3554-8886

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช

นายกัมพล มีตา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3557-8460

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง

นายอุเทน จันทิน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาด่านช้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3559-5340


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาอู่ทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3559-5340จังหวัดกาญจนบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

นางราตรี อักษรอินทร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3451-1520

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเลาขวัญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3457-6121

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน

นายประนต ศรีสุนทร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาพนมทวน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3457-9248

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาท่ามะกา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3454-1043จังหวัดเพชรบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคกปภ.สาขาเพชรบุรี

นายหาญณรงค์ เสือสมิง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3249-2300จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์

นางรุ่งนภา หอมสกุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3261-1051

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นายไอยเรศ ชัยกุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาปราณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3262-2073

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

นายสุชาติ พลอยล้วน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขากุยบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3268-1524

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

นายศิริทัย สวัสดิ์อารี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาบางสะพาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3269-1883เลื่อนขึ้นข้างบน