คู่มือการปฏิบัติ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน

พิมพ์
อีเมล

 

 new คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กปภ.                                                      

 new มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2562

 new มาตรฐานกระบวนการจ่ายน้ำและติดตั้งวางท่อของกปภ. ปี 2561

 new มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบของกปภ. ปี 2561

 new มาตรฐานการปฏิบัติงานการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ ปี 2561

 new ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค

 new มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2551

 new ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557

 new คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงาน การประปาส่วนภูมิภาค

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล