ผู้บริหาร กปภ.ข.3

พิมพ์
อีเมล

 

thanit 1
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

 

 

 

sarawut
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 

 

 

 

 

 

 

jiranun sarn copy chatupol
นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
นายสาณ เรืองขจร
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
นายจตุพล พึ่งยนต์
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตฯ

 

 

 

 

 

 

thiwaphon nopparit-resize chutima
นางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นางสาวฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล