มาตรา 7

พิมพ์
อีเมล

 

  มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
  มาตรา 7(2) - สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

มาตรา 7(3) - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำ

มาตรา 7(4) - กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7(5) - ข้อมูล ข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

    • ยังไม่มีประกาศของคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล