กองบริหารทั่วไป

พิมพ์
อีเมล
jiranun
นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

laphatrada wassanap
นางสาวลภัสรดา ศรีหิรัญ
หน.งานทรัพยากรบุคคล
นางสาววาสนา พันธ์ศรี
หน.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

sommhay                                              khongsak
นายสมหมาย ศรีเหรา
รก.หน.งานกฏหมายและนิติกรรม
นายคงศักดิ์ ยิ้มกุ่ย
หน.งานธุรการ

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล