กองระบบจำหน่าย

พิมพ์
อีเมล
pairhoj
นายไพโรจน์ ภูภาณุสมบูรณ์
ผอ.กองระบบจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

  sakchai pakorn copy

นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ

รักษาการ หน. งานน้ำสูญเสีย

นายปกรณ์ บัวทอง
หน.งานมาตรวัดน้ำ

 

 

 

 

 

 

worapon tanyalux
นายวรพล ไม้สน
หน.งานแผนที่แนวท่อ
นางสาวธัญญลักษณ์ สวัสดีไชย
หน.งานลูกค้าสัมพันธ์

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล