กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

พิมพ์
อีเมล
chatupol
นายจตุพล พึ่งยนต์
ผอ.กองระบบผลิตฯ

 

 

 

 

 

 

nacharat narhongsak
นายณชรัฐ อุ่ยสกุล
หน.งานบำรุงรักษา
นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเขียว
หน.งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

 

 

 

 

 

 

phornsak

phanphen2

nopic

นายพรศักดิ์ ชนะชัย
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
นางสาวพรรณเพ็ญ เหมมณี
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
น.ส. เฉลิมศรี บุญอาจ
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

 

 

สำหรับผู้ดูแล