หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

พิมพ์
อีเมล

ผอ.กปภ.ข. 3 / ผช.กปภ.ข.3

หน่วยงาน/ตำแหน่งหมายเลขตรงภายในโทรสาร
  ผอ.กปภ.ข.3 0-3220-0783 101 0-3220-0783
  หน้าห้อง  ผอ.กปภ.ข.3 0-3220-0783 102 0-3220-0783
  -
  ผช.กปภ.ข.3 0-3222-2533 104 0-3222-2533
  หน้าห้อง  ผช.ผอ.กปภ.ข.3 0-3220-0783 103 0-3220-0783

 

กองบริหารทั่วไป

หน่วยงาน/ตำแหน่งหมายเลขตรงภายในโทรสาร
กองบริหารทั่วไป   
  ผอ.กบร. 0-3220-0779 701 0-3220-0776
  พนักงานธุรการ 0-3220-0779 702 0-3220-0776
งานธุรการ   
  หนง.งานธุรการ 0-3220-0779 703 0-3220-0776
  พนักงาน 0-3220-0779 702 0-3220-0776
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน   
  หนง.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน 0-3220-0781 707 0-3220-0781
  พนักงาน 0-3220-0781 708 0-3220-0781
  พนักงาน 0-3220-0781 706 0-3220-0781
งานกฏหมายและนิติกรรม   
  หนง.งานกฏหมายและนิติกรรม 0-3270-0779 704 0-3220-0776
  พนักงาน 0-3270-0779 705 0-3220-0776
งานทรัพยากรบุคคล   
  หนง.งานทรัพยากรบุคคล 0-3270-0779 710 0-3220-0776
  พนักงาน 0-3270-0779 711 0-3220-0776
  พนักงาน 0-3270-0779 712 0-3220-0776
  ป้อมยาม - 709 -

 

กองแผนและวิชาการ

หน่วยงาน/ตำแหน่งหมายเลขตรงภายในโทรสาร
กองแผนและวิชาการ   
  ผอ.กผว. 0-3220-0775 201 0-3220-0775
  พนักงานธุรการ   0-3220-0775 202 0-3220-0775
  งานแผนงาน   
  หนง.งานแผนงาน 0-3220-0775 203 0-3220-0775
  พนักงาน 0-3220-0775 203 0-3220-0775
  งานแหล่งน้ำ   
  หนง.งานแหล่งน้ำ 0-3220-0775 204 0-3220-0775
  พนักงาน 0-3220-0775 207 0-3220-0775
  งานโครงการก่อสร้าง 1   
  หนง.งานโครงการก่อสร้าง 1 0-3220-0775 205 0-3220-0775
  พนักงาน 0-3220-0775 207 0-3220-0775
  งานโครงการก่อสร้าง 2   
  หนง.งานโครงการก่อสร้าง  2 0-3220-0775 206 0-3220-0775
  พนักงาน 0-3220-0775 208 0-3220-0775
  งานโครงการก่อสร้าง 3   
 หนง.งานโครงการก่อสร้าง  3 0-3220-0775 0-3220-0775
 พนักงาน 0-3220-0775 0-3220-0775

 

กองบัญชีและการเงิน

หน่วยงาน/ตำแหน่งหมายเลขตรงภายในโทรสาร
กองบัญชีและการเงิน   
  ผอ.กบง. 0-3221-0040 501 0-3220-0778
งานการเงิน   
  หนง.งานการเงิน 0-3221-0040 503 0-3220-0778
  พนักงาน 0-3221-0040 506 0-3220-0778
งานประมวลบัญชี   
  หนง.งานประมวลบัญชี 0-3221-0040 504 0-3220-0778
  พนักงาน 0-3221-0040 504 0-3220-0778
งานบัญชีเจ้าหนี้   
 หนง.งานบัญชีเจ้าหนี้ 0-3221-0040 505 0-3220-0778
 พนักงาน 0-3221-0040 505 0-3220-0778

 

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

หน่วยงาน/ตำแหน่งหมายเลขตรงภายในโทรสาร
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ   
 ผอ.กรค. 0-3220-0782 301 0-3220-0782
 พนักงานธุรการ  0-3220-0782 302 0-3220-0782
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1   
  หนง.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 0-3220-6564
  พนักงาน
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2   
  หนง.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 0-3249-3161
  พนักงาน
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3   
  หนง.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 0-3596-0230
  พนักงาน
งานบำรุงรักษา   
  หนง.งานบำรุงรักษา 0-3220-0782 304 0-3220-0782
  พนักงาน 0-3220-0782 304 0-3220-0782
งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต   
  หนง.งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 0-3220-0782 305 0-3220-0782
  พนักงาน 0-3220-0782 305 0-3220-0782

 

กองระบบจำหน่าย

หน่วยงาน/ตำแหน่งหมายเลขตรงภายในโทรสาร
กองระบบจำหน่าย   
  ผอ.กรจ. 0-3222-2532 401 0-3222-2532
งานแผนที่แนวท่อ   
  หนง.งานแผนที่แนวท่อ 0-3222-2532 403 0-3222-2532
  พนักงาน 0-3222-2532 409 0-3222-2532
งานน้ำสูญเสีย   
  หนง.งานน้ำสูญเสีย 0-3222-2532 405 0-3222-2532
  พนักงาน 0-3222-2532 404 0-3222-2532
งานมาตรวัดน้ำ   
  หนง.งานมาตรวัดน้ำ 0-3222-2532 407 0-3222-2532
  พนักงาน 0-3222-2532 407 0-3222-2532
งานลูกค้าสัมพันธ์   
  หนง.งานลูกค้าสัมพันธ์ 0-3222-2532 408 0-3222-2532
  พนักงาน 0-3222-2532 408 0-3222-2532

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน/ตำแหน่งหมายเลขตรงภายในโทรสาร
 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ผอ.กทส. 0-3220-0780 601 0-3220-0780
 งานประมวลข้อมูล   
  หนง.งานประมวลข้อมูล 0-3220-0780 603 0-3220-0780
  พนักงาน 0-3220-0780 605 0-3220-0780
  พนักงาน 0-3220-0780 608 0-3220-0780
งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ   
  หนง.งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 0-3220-0780 604 0-3220-0780
  พนักงาน 0-3220-0780 606 0-3220-0780
  พนักงาน 0-3220-0780 607 0-3220-0780

 

 

สำหรับผู้ดูแล