รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019 เวลา 16:33 น.

 

 

 

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ 16.09.2019 4400046762 10012562 15,373.00 0 15,373.00
15,373.00 0 15,373.00
นางสุภาพร กิตติวงศ์ภักดี ค่ารักษาพยาบาล-นางสุภาพร กิตติวงศ์ภักดี 16.09.2019 4400046763 10012563 35,815.00 0 35,815.00
35,815.00 0 35,815.00
นายทรงพล ผดุงถิ่น ค่าการศึกษาบุตร-นายทรงพล ผดุงถิ่น 16.09.2019 4400046764 10012564 17,200.00 0 17,200.00
17,200.00 0 17,200.00
นายวิรัตน์ จันทรัตทัต ค่าการศึกษาบุตร-นายวิรัตน์ จันทรัตทัต 16.09.2019 4400046765 10012565 25,000.00 0 25,000.00
25,000.00 0 25,000.00
นางปริชาติ พันธุ์ภักดี ค่าการศึกษาบุตร-นายปริชาติ พันธุ์ภักดี 16.09.2019 4400046766 10012566 15,000.00 0 15,000.00
15,000.00 0 15,000.00
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเงินสดย่อย 44/62 - สาขาเพชรบุรี 16.09.2019 4400046828 10012567 1,181,029.96 0 1,181,029.96
1,181,029.96 0 1,181,029.96

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล