รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 11:46 น.

 

 

 

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
หจก.เจริญยิ่งยง คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ 9/2560 - สาขาสามพราน 06.09.2019 4400045161 10012425 38,000.00 0 38,000.00
38,000.00 0 38,000.00
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ 41/60 - สาขาปราณบุรี 06.09.2019 4400045162 10012426 6,400.00 0 6,400.00
6,400.00 0 6,400.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าซื้อน้ำดิบ เดือน ส.ค. 62 - สาขาด่านช้าง 06.09.2019 4400045164 10012427 88,016.06 0 88,016.06
88,016.06 0 88,016.06
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าซื้อน้ำดิบ เดือน ส.ค. 62 - สาขาปราณบุรี 06.09.2019 4400045166 10012428 368,183.62 0 368,183.62
368,183.62 0 368,183.62
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าซื้อน้ำดิบ เดือน ส.ค. 62 - สาขาประจวบฯ 06.09.2019 4400045168 10012429 77,703.40 0 77,703.40
77,703.40 0 77,703.40
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าซื้อน้ำดิบ เดือน ส.ค. 62 - สาขาเดิมบางฯ 06.09.2019 4400045169 10012430 64,917.97 0 64,917.97
64,917.97 0 64,917.97
นายปัญญา อุ่นใจ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน สค.62 - กปภ.ข.3 06.09.2019 4400045172 10012431 15,200.00 152 15,048.00
15,200.00 152 15,048.00
น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน สค.62 - กปภ.ข.3 06.09.2019 4400045174 10012432 36,900.00 369 36,531.00
36,900.00 369 36,531.00
นายสิทธิศักดิ์ ถมยาปริวัฒน์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน สค.62 - สาขาอ้อมน้อย 06.09.2019 4400045175 10012433 12,250.00 122.5 12,127.50
12,250.00 122.5 12,127.50
นายณรงค์ศักดิ์ เรือนจันทร์ ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เดือน สค. 62 - สาขาบางสะพาน 06.09.2019 4400045176 10012434 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายโสฬส ไชยสมาน ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เดือน สค. 62 - สาขาปราณบุรี 06.09.2019 4400045177 10012435 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายกัมพล คล้ายแก้ว ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เดือน สค. 62 - สาขาปราณบุรี 06.09.2019 4400045178 10012436 12,690.00 0 12,690.00
12,690.00 0 12,690.00
นายพงษ์ศักดิ์ ปานเปีย ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา เดือน สค.62 - สาขาเดิมบางฯ 06.09.2019 4400045179 10012437 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายนิพัทธ์ นิลเกตุ ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา เดือน สค.62-สาขาสมุทรสงคราม 06.09.2019 4400045182 10012438 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายธีรภัทร์ เถาแก้ว ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา เดือน สค. 62- สาขาอู่ทอง 06.09.2019 4400045183 10012439 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายยุทธนา เดชาฤทธิ์ ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา เดือน สค. 62- สาขาอ้อมน้อย 06.09.2019 4400045184 10012440 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายถวิล สารแท่งทอง ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เดือน สค.62-สาขาอู่ทอง 06.09.2019 4400045187 10012441 12,600.00 126 12,474.00
12,600.00 126 12,474.00
นายภูวดล เทียนทอง ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาอู่ทอง 06.09.2019 4400045189 10012442 38,400.00 384 38,016.00
38,400.00 384 38,016.00
นายสมพงษ์ วัฒโน ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาประจวบฯ 06.09.2019 4400045191 10012443 18,900.00 189 18,711.00
18,900.00 189 18,711.00
นายนเรศ วัฒโน ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาประจวบฯ 06.09.2019 4400045192 10012444 37,800.00 378 37,422.00
37,800.00 378 37,422.00
นายเสกสรร เข็มนาค ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นทีเดือน สค.62-สาขาประจวบฯ 06.09.2019 4400045194 10012445 13,450.00 134.5 13,315.50
13,450.00 134.5 13,315.50
นายเทพสถิตย์ อรรถมานะ ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาสมุทรสงคราม 06.09.2019 4400045196 10012446 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายศาสตราวุธ กาเหว่า ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาสมุทรสงคราม 06.09.2019 4400045198 10012447 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายชิตพล วอนยิน ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาสมุทรสงคราม 06.09.2019 4400045199 10012448 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล