รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 10:42 น.

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
นายอนุลักษ์ ป้องดู 05.09.2019 4400044938 10012422 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายวุฒิจักร สิริวัฒนากรณ์ 05.09.2019 4400044942 10012423 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล