วิสัยทัศน์ ภารกิจและหน้าที่

พิมพ์
อีเมล

pwa logo poster

ภารกิจและหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค

(Provincial Waterworks Authority Act of 1979)

 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
  (Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for production)
 • ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
  (Producing ,delivering and distributing water supply across the country except ฺBangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.)
 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
  (Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply business)

วิสัยทัศน์ของ กปภ.

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)

ค่านิยมองค์กร

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพื่อปวงชนประทับใจ

พันธกิจ

 1. ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

 1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
 2. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
 3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน
 4. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

 

สำหรับผู้ดูแล