รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 16:31 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
นายพงศ์พล ยุติธรรม ค่าจ้างดูแลระบบผลิต พค.62 สาขาราชบุรี 17.06.2019 4400033879 10011668 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายภาคภูมิ พลอยสัมฤทธิ์ ค่าจ้างดูแลระบบผลิต พค.62 สาขาราชบุรี 17.06.2019 4400033880 10011669 27,900.00 279 27,621.00
27,900.00 279 27,621.00
นายนนทพรรษ สุขศรีสวัสดิ์ ค่าจ้างดูแลระบบผลิต พค.62 สาขาราชบุรี 17.06.2019 4400033882 10011670 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายพีระพงษ์ เอี่ยมสอาด ค่าจ้างดูแลระบบผลิต พค.62 สาขาราชบุรี 17.06.2019 4400033884 10011671 27,900.00 279 27,621.00
27,900.00 279 27,621.00
นายพงศธร ขาวสอาด ค่าจ้างดูแลระบบผลิต พค.62 สาขาราชบุรี 17.06.2019 4400033886 10011672 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ คืนเงินประกันสัญญา 5/2560 สาขากุยบุรี 17.06.2019 4400033909 10011673 5,494.40 0 5,494.40
5,494.40 0 5,494.40

สำหรับผู้ดูแล