รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:05 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายบุญเลิศ แพงผล ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มีค.62 สาขาราชบุรี 10.05.2019 4400028104 10011273 9,300.00 93 9,207.00
9,300.00 93 9,207.00
นายภาคภูมิ พลอยสัมฤทธิ์ ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มีค.62 สาขาราชบุรี 10.05.2019 4400028105 10011274 27,900.00 279 27,621.00
27,900.00 279 27,621.00
นายพีระพงษ์ เอี่ยมสอาด ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มีค.62 สาขาราชบุรี 10.05.2019 4400028106 10011275 27,900.00 279 27,621.00
27,900.00 279 27,621.00
นายสิทธิศักดิ์ ถมยาปริวัฒน์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เมย.62 สาขาอ้อมน้อย 10.05.2019 4400028107 10011276 12,250.00 122.5 12,127.50
12,250.00 122.5 12,127.50
นายยุทธนา เดชาฤทธิ์ ค่าจ้าง MR.ประปา เมย.62 สาขาอ้อมน้อย 10.05.2019 4400028108 10011277 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายนิพัทธ์ นิลเกตุ ค่าจ้าง MR.ประปา เมย.62 สาขาสมุทรสงคราม 10.05.2019 4400028109 10011278 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 58,101.00 543 57,558.00
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 20,335.35 190.05 20,145.30
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 87,151.50 814.5 86,337.00
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 87,151.50 814.5 86,337.00
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 11,620.20 108.6 11,511.60
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 34,860.60 325.8 34,534.80
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 22,368.89 209.06 22,159.83
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 34,860.60 325.8 34,534.80
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 5,810.10 54.3 5,755.80
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 23,240.40 217.2 23,023.20
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 26,145.45 244.35 25,901.10
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน มีค.62 10.05.2019 4400028110 10011279 52,290.90 488.7 51,802.20
463,936.49 4,335.86 459,600.63
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 44,191.00 413 43,778.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 45,453.60 424.8 45,028.80
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 16,413.80 153.4 16,260.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 5,050.40 47.2 5,003.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 58,079.60 542.8 57,536.80
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 22,726.80 212.4 22,514.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 12,626.00 118 12,508.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 13,888.60 129.8 13,758.80
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 18,939.00 177 18,762.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 18,939.00 177 18,762.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 41,665.80 389.4 41,276.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 63,130.00 590 62,540.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว มีค.62 10.05.2019 4400028113 10011280 15,151.20 141.6 15,009.60
435,597.00 4,071.00 431,526.00
สถาบันโรคผิวหนัง ค่ารักษาพยาบาล 10.05.2019 4400028136 10011281 24,831.00 0 24,831.00
24,831.00 0 24,831.00
โรงพยาบาลบางสะพาน ค่ารักษาพยาบาล 10.05.2019 4400028139 10011282 4,145.25 0 4,145.25
โรงพยาบาลบางสะพาน ค่ารักษาพยาบาล 10.05.2019 4400028139 10011282 4,358.50 0 4,358.50
8,503.75 0 8,503.75
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มีค.62 กปภ.ข.3 10.05.2019 4400028140 10011283 17,916.00 179.16 17,736.84
17,916.00 179.16 17,736.84
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด คืนเงินค่าทดสอบและคลอรีนล้างท่อ 10.05.2019 4400028143 10011284 13,781.60 0 13,781.60
13,781.60 0 13,781.60
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างโครงการจัดการน้ำสะอาดฯ 10.05.2019 4400028144 10011285 214,000.00 2,000.00 212,000.00
214,000.00 2,000.00 212,000.00
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ค่าจ้างโครงการจัดการน้ำสะอาดฯ 10.05.2019 4400028145 10011286 156,220.00 1,460.00 154,760.00
156,220.00 1,460.00 154,760.00
บจก.คอนโทรล โฟล ค่าจ้างโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบผลิต 10.05.2019 4400028147 10011287 139,100.00 1,300.00 137,800.00
139,100.00 1,300.00 137,800.00
บจก.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล ค่าสาร DPD 4 กล่อง 10.05.2019 4400028148 10011288 15,194.00 142 15,052.00
15,194.00 142 15,052.00
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด ค่าซ่อมมาตรวัดน้ำดิบ 10.05.2019 4400028149 10011289 165,850.00 1,550.00 164,300.00
165,850.00 1,550.00 164,300.00
บจก.ทูพีแอล ค่ามาตรวัดน้ำ 10.05.2019 4400028150 10011290 292,859.00 2,737.00 290,122.00
292,859.00 2,737.00 290,122.00
บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว 10.05.2019 4400028151 10011291 31,736.20 296.6 31,439.60
31,736.20 296.6 31,439.60
บจก.เพอร์กินเอลเมอร์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก 10.05.2019 4400028152 10011292 374,072.00 3,496.00 370,576.00
374,072.00 3,496.00 370,576.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาโยธากูล ค่าจ้างเหมาจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบฯ 10.05.2019 4400028206 10011293 377,000.00 3,523.36 373,476.64
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนาโยธากูล ค่าจ้างเหมาจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบฯ 10.05.2019 4400028206 10011293 57,245.00 535 56,710.00
434,245.00 4,058.36 430,186.64
บจก.อู่ดี วรรณามะยม ค่าซ่อมรถยนต์ บท 1437 ราชบุรี 10.05.2019 4400028207 10011294 22,656.18 211.74 22,444.44
22,656.18 211.74 22,444.44
สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีค.62 กปภ.ข.3 10.05.2019 4400028208 10011295 59,237.00 0 59,237.00
59,237.00 0 59,237.00
นายโสภณ กองแก้ว ค่าซ่อมฝ้าเพดานบ้านพักพนักงาน สาขาปราณบุรี 10.05.2019 4400028209 10011296 73,831.78 738.32 73,093.46
73,831.78 738.32 73,093.46
นายหยัด แป้นเขียว ค่าทำป้ายฉากหลังเคาน์เตอร์ สาขาเลาขวัญ 10.05.2019 4400028232 10011297 13,500.00 135 13,365.00
13,500.00 135 13,365.00
นางสาวจินตนา ประทุมนันท์ ค่าจ้างซ่อมประตูเปิด-ปิด สนง. สาขาอู่ทอง 10.05.2019 4400028238 10011298 18,000.00 180 17,820.00
18,000.00 180 17,820.00
นายโยธิน เอ็นทู้ ค่าจ้างขุดลอกร่องน้ำ 10.05.2019 4400028241 10011299 99,500.00 995 98,505.00
นายโยธิน เอ็นทู้ ค่าจ้างขุดลอกร่องน้ำ 10.05.2019 4400028241 10011299 99,500.00 995 98,505.00
199,000.00 1,990.00 197,010.00
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ค่าซ่อมหม้อกรองพร้อมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง-เพชรบุรี 10.05.2019 4400028249 10011300 414,090.00 3,870.00 410,220.00
414,090.00 3,870.00 410,220.00
บริษัท กาญจนกฤต จำกัด ค่าจ้างล้างมาตร 10.05.2019 4400028269 10011301 288,900.00 2,700.00 286,200.00
288,900.00 2,700.00 286,200.00
หจก.กฤษติกานต์ 1975 ค่าจ้างล้างมาตร 10.05.2019 4400028275 10011302 288,900.00 2,700.00 286,200.00
288,900.00 2,700.00 286,200.00
บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างล้างมาตร 10.05.2019 4400028278 10011303 286,002.00 2,672.92 283,329.08
286,002.00 2,672.92 283,329.08
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย 10.05.2019 4400028301 10011304 218,500.00 2,042.06 216,457.94
218,500.00 2,042.06 216,457.94
นายวิชาญ มีศิริ ค่าตัด+ประสานมาตร 10.05.2019 4400028304 10011305 13,200.00 132 13,068.00
นายวิชาญ มีศิริ ค่าตัด+ประสานมาตร 10.05.2019 4400028304 10011305 12,800.00 128 12,672.00
26,000.00 260 25,740.00
นายเอกรินทร์ สุนจิรัตน์ ค่าตัด+ประสานมาตร 10.05.2019 4400028307 10011306 16,600.00 166 16,434.00
16,600.00 166 16,434.00
นายประทวน จำปีเรือง ค่าตัดมาตร 10.05.2019 4400028310 10011307 13,800.00 138 13,662.00
13,800.00 138 13,662.00
นายธวัชชัย นาบู่ ค่าตัด+ประสานมาตร 10.05.2019 4400028313 10011308 15,820.00 158.2 15,661.80
15,820.00 158.2 15,661.80
นายสุนทร แจ้งแก้ว ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028317 10011309 22,800.00 228 22,572.00
นายสุนทร แจ้งแก้ว ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028317 10011309 22,300.00 223 22,077.00
45,100.00 451 44,649.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028331 10011310 33,800.00 315.89 33,484.11
33,800.00 315.89 33,484.11
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028336 10011311 44,000.00 411.22 43,588.78
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028336 10011311 42,900.00 400.93 42,499.07
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028336 10011311 23,000.00 214.95 22,785.05
109,900.00 1,027.10 108,872.90
นางสาวจุธารัตน์ เนียมีดี ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028337 10011312 53,780.00 537.8 53,242.20
นางสาวจุธารัตน์ เนียมีดี ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028337 10011312 22,500.00 225 22,275.00
76,280.00 762.8 75,517.20
นายยุทธภูมิ อินทกูล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028340 10011313 20,790.00 207.9 20,582.10
นายยุทธภูมิ อินทกูล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028340 10011313 32,570.00 325.7 32,244.30
นายยุทธภูมิ อินทกูล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028340 10011313 15,738.00 157.38 15,580.62
69,098.00 690.98 68,407.02
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028344 10011314 12,390.00 123.9 12,266.10
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028344 10011314 97,435.00 974.35 96,460.65
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028344 10011314 12,790.00 127.9 12,662.10
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028344 10011314 16,600.00 166 16,434.00
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028344 10011314 36,085.00 360.85 35,724.15
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028344 10011314 184,315.00 1,843.15 182,471.85
359,615.00 3,596.15 356,018.85
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028349 10011315 12,020.00 120.2 11,899.80
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028349 10011315 90,495.00 904.95 89,590.05
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028349 10011315 71,725.00 717.25 71,007.75
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028349 10011315 34,805.00 348.05 34,456.95
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028349 10011315 102,640.00 1,026.40 101,613.60
311,685.00 3,116.85 308,568.15
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028377 10011316 16,340.00 152.71 16,187.29
16,340.00 152.71 16,187.29
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028380 10011317 20,200.00 188.79 20,011.21
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028380 10011317 23,926.00 223.61 23,702.39
44,126.00 412.4 43,713.60
บจก.ผึ้งทอง การโยธา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028388 10011318 20,538.00 191.94 20,346.06
บจก.ผึ้งทอง การโยธา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028388 10011318 68,574.00 640.88 67,933.12
89,112.00 832.82 88,279.18
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028390 10011319 14,805.00 138.36 14,666.64
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028390 10011319 15,135.00 141.45 14,993.55
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028390 10011319 25,445.00 237.8 25,207.20
55,385.00 517.61 54,867.39
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028391 10011320 36,790.00 343.83 36,446.17
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028391 10011320 66,320.00 619.81 65,700.19
103,110.00 963.64 102,146.36
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028392 10011321 19,190.00 179.35 19,010.65
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028392 10011321 15,720.00 146.92 15,573.08
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028392 10011321 34,230.00 319.91 33,910.09
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028392 10011321 13,900.00 129.91 13,770.09
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028392 10011321 16,770.00 156.73 16,613.27
99,810.00 932.82 98,877.18
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028393 10011322 97,679.00 912.89 96,766.11
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028393 10011322 64,038.00 598.49 63,439.51
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 10.05.2019 4400028393 10011322 40,039.00 374.2 39,664.80
201,756.00 1,885.58 199,870.42
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 63,624.68 0 63,624.68
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 125,774.22 1,175.46 124,598.76
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 203,795.45 1,904.63 201,890.82
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 418,977.80 3,915.68 415,062.12
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 533,107.71 4,982.32 528,125.39
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 46,274.08 432.47 45,841.61
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 89,042.06 832.17 88,209.89
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 10.05.2019 4400028401 10011323 107,046.31 1,000.43 106,045.88
1,587,642.31 14,243.16 1,573,399.15
บจก.เปอร์ฟอร์เม้นท์อินดัสเทรียลเซอร ค่าซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า สาขาปราณบุรี 10.05.2019 4400028445 10011324 85,600.00 800 84,800.00
85,600.00 800 84,800.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ เมย.62 สาขาสวนผึ้ง 10.05.2019 4400028454 10011325 16,371.00 0 16,371.00
16,371.00 0 16,371.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ เมย.62 สาขาเดิมบางนางบวช 10.05.2019 4400028458 10011326 72,451.84 0 72,451.84
72,451.84 0 72,451.84
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ เมย.62 สาขาด่านช้าง 10.05.2019 4400028460 10011327 81,870.52 0 81,870.52
81,870.52 0 81,870.52
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ เมย.62 สาขาบางสะพาน 10.05.2019 4400028463 10011328 48,763.65 0 48,763.65
48,763.65 0 48,763.65
นายโชคชัย มาลัยเล็ก ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน เมย.62 สาขากุยบุรี 10.05.2019 4400028464 10011329 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายอิทธิพล ประไวย์ ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน เมย.62 สาขาสุพรรณบุรี 10.05.2019 4400028465 10011330 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายพงษ์ศักดิ์ ปานเปีย ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน เมย.62 สาขาเดิมบางฯ 10.05.2019 4400028467 10011331 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายสามารถ จันทร์หอม ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน เมย.62 สาขากุยบุรี 10.05.2019 4400028470 10011332 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายประพันธ์ แช่มช้อย ค่าจ้าง จนท.ไฟฟ้า เมย.62 สาขาสวนผึ้ง 10.05.2019 4400028471 10011333 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายอภินัทธ์ เรืองจุ้ย ค่าจ้าง จนท.Mr.ประปา เมย.62 สาขาสามพราน 10.05.2019 4400028474 10011334 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายวุฒิจักร สิริวัฒนากรณ์ ค่าจ้าง จนท.Mr.ประปา เมย.62 สาขาสามพราน 10.05.2019 4400028479 10011335 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายปรีชา โชติช่วง ค่าจ้าง จนท.เครื่องจักรกล เมย.62 สาขาสวนผึ้ง 10.05.2019 4400028481 10011336 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายเสกสรร เข็มนาค ค่าจ้าง จนท.ดูแลพื้นที่รอบ สนง. เมย.62 สาขาประจวบฯ 10.05.2019 4400028484 10011337 13,450.00 134.5 13,315.50
13,450.00 134.5 13,315.50
นายกวี ชินโสด ค่าจ้าง จนท.ดูแลพื้นที่รอบ สนง. เมย.62 สาขาปากท่อ 10.05.2019 4400028486 10011338 12,800.00 128 12,672.00
12,800.00 128 12,672.00
นายสมพงษ์ วัฒโน ค่าจ้างเหมาผลิต เมย.62 สาขาประจวบฯ 10.05.2019 4400028490 10011339 18,900.00 189 18,711.00
18,900.00 189 18,711.00
นายนเรศ วัฒโน ค่าจ้างเหมาผลิต เมย.62 สาขาประจวบฯ 10.05.2019 4400028491 10011340 37,800.00 378 37,422.00
37,800.00 378 37,422.00
นายเทพสถิตย์ อรรถมานะ ค่าจ้างเหมาบริการ เมย.62 สาขาสมุทรสงคราม 10.05.2019 4400028494 10011341 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายศาสตราวุธ กาเหว่า ค่าจ้างเหมาบริการ เมย.62 สาขาสมุทรสงคราม 10.05.2019 4400028497 10011342 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายชิตพล วอนยิน ค่าจ้างเหมาบริการ เมย.62 สาขาสมุทรสงคราม 10.05.2019 4400028499 10011343 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายธีรภัทร์ เถาแก้ว ค่าจ้าง จนท.Mr.ประปา เมย.62 สาขาอู่ทอง 10.05.2019 4400028543 10011344 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายบุญช่วย ผิวศรีสุข ค่าจ้าง จนท.ดูแลพื้นที่รอบ สนง. เมย.62 สาขาอู่ทอง 10.05.2019 4400028545 10011345 12,600.00 126 12,474.00
12,600.00 126 12,474.00
นายภูวดล เทียนทอง ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ เมย.62 สาขาอู่ทอง 10.05.2019 4400028547 10011346 38,400.00 384 38,016.00
38,400.00 384 38,016.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ เมย.62 สาขาประจวบฯ 10.05.2019 4400028626 10011347 76,612.00 0 76,612.00
76,612.00 0 76,612.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ เมย.62 สาขาปราณบุรี 10.05.2019 4400028628 10011348 368,183.62 0 368,183.62
368,183.62 0 368,183.62
นายณรงค์ศักดิ์ เรือนจันทร์ ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เมย.62 สาขาบางสะพาน 10.05.2019 4400028629 10011349 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายโสฬส ไชยสมาน ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เมย.62 สาขาปราณบุรี 10.05.2019 4400028631 10011350 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายกัมพล คล้ายแก้ว ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เมย.62 สาขาปราณบุรี 10.05.2019 4400028633 10011351 12,690.00 0 12,690.00
12,690.00 0 12,690.00
นายอนุลักษ์ ป้องดู ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เมย.62 สาขาราชบุรี 10.05.2019 4400028635 10011352 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00

สำหรับผู้ดูแล