รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 15:29 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 29.04.2019 4400027463 10011229 26,285.00 0 26,285.00
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 29.04.2019 4400027463 10011229 15,540.00 0 15,540.00
41,825.00 0 41,825.00
นายสุรินทร์ สุจินต์ธรรมสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 29.04.2019 4400027465 10011230 13,738.00 0 13,738.00
13,738.00 0 13,738.00
นางวันดี จวงเจริญ ค่ารักษาพยาบาล 29.04.2019 4400027466 10011231 18,078.00 0 18,078.00
18,078.00 0 18,078.00
นายคฑาวุธ บัวเกิด ค่าเล่าเรียนบุตร 29.04.2019 4400027467 10011232 25,000.00 0 25,000.00
25,000.00 0 25,000.00

สำหรับผู้ดูแล