รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 17:07 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤกษ์ลดา ปิ ขอคืนเงินค่าน้ำประปา เดือน กพ.62-มีค.62 อ้อมน้อย 25.04.2019 4400026972 10011173 32,242.85 0 32,242.85
32,242.85 0 32,242.85
โรงพยาบาลอู่ทอง ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026974 10011174 2,685.00 0 2,685.00
2,685.00 0 2,685.00
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026975 10011175 20,278.00 0 20,278.00
20,278.00 0 20,278.00
เงินรายได้คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบ ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026976 10011176 95,891.25 0 95,891.25
95,891.25 0 95,891.25
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026984 10011177 18,111.00 0 18,111.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026984 10011177 12,531.00 0 12,531.00
30,642.00 0 30,642.00
โรงพยาบาลมะการักษ์ ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026985 10011178 2,744.00 0 2,744.00
โรงพยาบาลมะการักษ์ ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026985 10011178 8,036.00 0 8,036.00
10,780.00 0 10,780.00
โรงพยาบาลระยอง ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026989 10011179 21,623.50 0 21,623.50
21,623.50 0 21,623.50
โรงพยาบาลไทรโยค ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026991 10011180 10,658.00 0 10,658.00
โรงพยาบาลไทรโยค ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026991 10011180 16,784.00 0 16,784.00
27,442.00 0 27,442.00
โรงพยาบาลราชบุรี ค่ารักษาพยาบาล 25.04.2019 4400026993 10011181 2,071.00 0 2,071.00
2,071.00 0 2,071.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าปรับล่าช้า ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 -37.9 0 -37.9
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 16,413.80 153.4 16,260.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 63,130.00 590 62,540.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 3,787.80 35.4 3,752.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 15,151.20 141.6 15,009.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 17,676.40 165.2 17,511.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 27,777.20 259.6 27,517.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 60,604.80 566.4 60,038.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 18,939.00 177 18,762.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 5,050.40 47.2 5,003.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 41,665.80 389.4 41,276.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 40,403.20 377.6 40,025.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 15,151.20 141.6 15,009.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว ธค.61 25.04.2019 4400027003 10011182 22,726.80 212.4 22,514.40
410,307.10 3,835.00 406,472.10
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มีค.62 สาขาสุพรรณบุรี 25.04.2019 4400027018 10011183 12,140.00 121.4 12,018.60
12,140.00 121.4 12,018.60
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มีค.62 สาขานครปฐม 25.04.2019 4400027022 10011184 13,863.00 138.63 13,724.37
13,863.00 138.63 13,724.37
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มีค.62 สาขาสามพราน 25.04.2019 4400027026 10011185 14,268.00 142.68 14,125.32
14,268.00 142.68 14,125.32
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มีค.62 สาขาปราณบุรี 25.04.2019 4400027074 10011186 18,383.00 183.83 18,199.17
18,383.00 183.83 18,199.17
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มีค.62 สาขาอ้อมน้อย 25.04.2019 4400027075 10011187 22,753.00 227.53 22,525.47
22,753.00 227.53 22,525.47
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มีค.62 สาขาอู่ทอง 25.04.2019 4400027076 10011188 15,357.00 153.57 15,203.43
15,357.00 153.57 15,203.43
บจก.ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง คืนเงินประกันการใช้น้ำ ป.11790112836 25.04.2019 4400027077 10011189 53,500.00 0 53,500.00
53,500.00 0 53,500.00
นายไพศาล กลิ่นซ้อน ค่าป้ายจราจรแนะนำฯ 25.04.2019 4400027078 10011190 14,000.00 140 13,860.00
14,000.00 140 13,860.00
นายรุ่งโรจน์ สายสังข์ ค่าป้าย กปภ.สาขาอู่ทอง 25.04.2019 4400027079 10011191 24,000.00 240 23,760.00
24,000.00 240 23,760.00
บริษัท อู่ดี วรรณามะยม จำกัด ค่าแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 25.04.2019 4400027080 10011192 15,194.00 142 15,052.00
15,194.00 142 15,052.00
บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย ค่าซ่อมเปลี่ยนชุดหน้าจอแสดงผลมาตรวัดน้ำหลัก 25.04.2019 4400027081 10011193 63,130.00 590 62,540.00
63,130.00 590 62,540.00
บจก.พงษ์พิมานการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า 25.04.2019 4400027082 10011194 31,030.00 290 30,740.00
31,030.00 290 30,740.00
บจก.พรีเชียส ไซเอนซ์ ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำจำนวน 18 รายการ 25.04.2019 4400027085 10011195 18,446.80 172.4 18,274.40
18,446.80 172.4 18,274.40
บจก.โมบาย คอนเน็ค ค่าระบบแจ้งเตือน SMS เดือน กพ.62 25.04.2019 4400027088 10011196 23,847.48 222.87 23,624.61
23,847.48 222.87 23,624.61
บจก.เอ็มที เทคโนโลยี ดีเวล๊อปเมนต์ ค่าจ้างโครงการจัดการน้ำสะอาดฯ 25.04.2019 4400027091 10011197 118,770.00 1,110.00 117,660.00
118,770.00 1,110.00 117,660.00
บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง ค่าเช่าระบบผลิตครั้งที่ 6 25.04.2019 4400027094 10011198 1,038,970.00 9,710.00 1,029,260.00
1,038,970.00 9,710.00 1,029,260.00
บจก.เอ็น วาย เอ็น แอนด์ จี เอ็นเตอร ค่าซ่อมอาคาร สนง. ห้องประชุม สาขาอ้อมน้อย 25.04.2019 4400027097 10011199 32,100.00 300 31,800.00
32,100.00 300 31,800.00
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปี 2562 25.04.2019 4400027098 10011200 236,150.07 2,207.01 233,943.06
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปี 2562 25.04.2019 4400027098 10011200 11,106.60 103.8 11,002.80
247,256.67 2,310.81 244,945.86
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก งวดที่ 1 สาขารชบุรี 25.04.2019 4400027099 10011201 210,000.00 1,962.62 208,037.38
210,000.00 1,962.62 208,037.38
นายไพโรจน์ ไผ่ล้อม ค่าจ้างตัด+ประสานมาตร 25.04.2019 4400027100 10011202 20,020.00 200.2 19,819.80
20,020.00 200.2 19,819.80
นางสาวจารึก บัวประหรอด ค่าจ้างตัด+ประสานมาตร 25.04.2019 4400027101 10011203 49,300.00 493 48,807.00
49,300.00 493 48,807.00
นายวิชาญ มีศิริ ค่าจ้างตัด+ประสานมาตร 25.04.2019 4400027103 10011204 12,400.00 124 12,276.00
นายวิชาญ มีศิริ ค่าจ้างตัด+ประสานมาตร 25.04.2019 4400027103 10011204 12,960.00 129.6 12,830.40
25,360.00 253.6 25,106.40
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างตัดมาตร 25.04.2019 4400027104 10011205 22,149.00 207 21,942.00
22,149.00 207 21,942.00
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027105 10011206 12,100.00 121 11,979.00
12,100.00 121 11,979.00
นางสาวจุธารัตน์ เนียมีดี ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027107 10011207 14,090.00 140.9 13,949.10
14,090.00 140.9 13,949.10
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027108 10011208 27,300.00 255.14 27,044.86
27,300.00 255.14 27,044.86
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027110 10011209 33,235.00 332.35 32,902.65
33,235.00 332.35 32,902.65
นางอรุณี คำวัดไทร ค่าจ้างขุดกลบดินซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027113 10011210 21,400.00 214 21,186.00
นางอรุณี คำวัดไทร ค่าจ้างขุดกลบดินซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027113 10011210 13,800.00 138 13,662.00
35,200.00 352 34,848.00
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027115 10011211 16,000.00 149.53 15,850.47
16,000.00 149.53 15,850.47
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027117 10011212 18,850.00 176.17 18,673.83
18,850.00 176.17 18,673.83
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027118 10011213 23,420.00 218.88 23,201.12
23,420.00 218.88 23,201.12
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027120 10011214 17,000.00 158.88 16,841.12
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027120 10011214 13,000.00 121.5 12,878.50
30,000.00 280.38 29,719.62
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027121 10011215 21,715.00 202.94 21,512.06
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027121 10011215 20,840.00 194.77 20,645.23
42,555.00 397.71 42,157.29
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 21,900.00 204.67 21,695.33
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 65,000.00 607.48 64,392.52
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 29,600.00 276.64 29,323.36
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 29,300.00 273.83 29,026.17
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 20,800.00 194.39 20,605.61
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 36,400.00 340.19 36,059.81
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 30,500.00 285.05 30,214.95
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 22,000.00 205.61 21,794.39
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 19,000.00 177.57 18,822.43
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 32,580.00 304.49 32,275.51
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027123 10011216 20,900.00 195.33 20,704.67
327,980.00 3,065.25 324,914.75
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027124 10011217 21,100.00 197.2 20,902.80
21,100.00 197.2 20,902.80
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027126 10011218 45,095.00 450.95 44,644.05
45,095.00 450.95 44,644.05
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027127 10011219 12,600.00 117.76 12,482.24
12,600.00 117.76 12,482.24
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027129 10011220 14,360.00 134.21 14,225.79
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027129 10011220 218,500.00 2,042.06 216,457.94
232,860.00 2,176.27 230,683.73
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027131 10011221 49,655.00 464.07 49,190.93
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027131 10011221 32,341.00 302.25 32,038.75
81,996.00 766.32 81,229.68
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027133 10011222 34,060.00 318.32 33,741.68
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027133 10011222 18,920.00 176.82 18,743.18
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027133 10011222 22,070.00 206.26 21,863.74
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027133 10011222 60,900.00 569.16 60,330.84
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027133 10011222 47,647.00 445.3 47,201.70
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027133 10011222 22,220.00 207.66 22,012.34
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.04.2019 4400027133 10011222 47,580.00 444.67 47,135.33
253,397.00 2,368.19 251,028.81
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027134 10011223 220,720.88 2,062.81 218,658.07
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027134 10011223 232,062.78 2,168.81 229,893.97
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027134 10011223 145,830.41 1,362.90 144,467.51
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027134 10011223 45,902.81 429 45,473.81
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027134 10011223 40,584.44 379.29 40,205.15
685,101.32 6,402.81 678,698.51
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027136 10011224 111,681.61 1,043.75 110,637.86
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027136 10011224 56,666.00 529.59 56,136.41
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027136 10011224 106,730.45 997.48 105,732.97
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027136 10011224 89,539.55 836.82 88,702.73
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027136 10011224 261,930.22 2,447.95 259,482.27
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027136 10011224 178,368.40 1,666.99 176,701.41
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.04.2019 4400027136 10011224 403,431.73 3,770.39 399,661.34
1,208,347.96 11,292.97 1,197,054.99

สำหรับผู้ดูแล