รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 11:33 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ ค่ารักษาพยาบาล 18.04.2019 4400025924 10011111 50,698.00 0 50,698.00
50,698.00 0 50,698.00
นาย คมกริช จิตตา ค่ารักษาพยาบาล 18.04.2019 4400025925 10011112 19,315.00 0 19,315.00
19,315.00 0 19,315.00
นางอารีนันท์ นราวัฒนเศรษฐ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18.04.2019 4400025927 10011113 14,053.00 0 14,053.00
14,053.00 0 14,053.00
นายยุทธนา ต๊ะปินตา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18.04.2019 4400025928 10011114 14,260.00 0 14,260.00
14,260.00 0 14,260.00
นางสาวธนวรรณ สุดยอด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18.04.2019 4400025929 10011115 27,185.00 0 27,185.00
27,185.00 0 27,185.00
นาย รัฐพล หม่อมพิบูลย์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18.04.2019 4400025930 10011116 18,060.00 0 18,060.00
18,060.00 0 18,060.00
นายโชค เติมต่อ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18.04.2019 4400025931 10011117 17,700.00 0 17,700.00
17,700.00 0 17,700.00
นายกวี ชินโสด ค่าจ้างดูแลรอบพื้นที่ สนง. มีค.62 18.04.2019 4400025934 10011118 12,800.00 128 12,672.00
12,800.00 128 12,672.00
นายชิตพล วอนยิน ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มีค.62 18.04.2019 4400025936 10011119 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายศาสตราวุธ กาเหว่า ค่าจ้างดูแลระบบผลิต มีค.62 18.04.2019 4400025937 10011120 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายโชคชัย มาลัยเล็ก ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา มีค.62 18.04.2019 4400025939 10011121 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายสามารถ จันทร์หอม ค่าจ้าง จนท.ช่างเครื่องกล มีค.62 18.04.2019 4400025942 10011122 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายนนทพรรษ สุขศรีสวัสดิ์ ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มีค.62 18.04.2019 4400025943 10011123 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายพงศธร ขาวสอาด ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มีค.62 18.04.2019 4400025945 10011124 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายพงศ์พล ยุติธรรม ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มีค.62 18.04.2019 4400025947 10011125 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025950 10011126 46,920.00 438.5 46,481.50
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025950 10011126 59,780.00 558.69 59,221.31
106,700.00 997.19 105,702.81
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025952 10011127 47,600.00 444.86 47,155.14
47,600.00 444.86 47,155.14
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025953 10011128 529,650.00 4,950.00 524,700.00
529,650.00 4,950.00 524,700.00
นางอรุณี คำวัดไทร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025954 10011129 15,400.00 154 15,246.00
15,400.00 154 15,246.00
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025955 10011130 33,400.00 312.15 33,087.85
33,400.00 312.15 33,087.85
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025956 10011131 29,684.00 277.42 29,406.58
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025956 10011131 129,109.00 1,206.63 127,902.37
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025956 10011131 215,983.00 2,018.53 213,964.47
374,776.00 3,502.58 371,273.42
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025957 10011132 69,940.00 653.64 69,286.36
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025957 10011132 14,020.00 131.03 13,888.97
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025957 10011132 29,220.00 273.08 28,946.92
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025957 10011132 25,300.00 236.45 25,063.55
138,480.00 1,294.20 137,185.80
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025958 10011133 29,989.00 280.27 29,708.73
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025958 10011133 34,000.00 317.76 33,682.24
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025958 10011133 61,626.00 575.94 61,050.06
125,615.00 1,173.97 124,441.03
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025959 10011134 19,610.00 183.27 19,426.73
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025959 10011134 15,030.00 140.47 14,889.53
34,640.00 323.74 34,316.26
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025960 10011135 62,100.00 580.37 61,519.63
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025960 10011135 29,600.00 276.64 29,323.36
91,700.00 857.01 90,842.99
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025961 10011136 97,310.00 909.44 96,400.56
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025961 10011136 84,890.00 793.36 84,096.64
182,200.00 1,702.80 180,497.20
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025962 10011137 699,699.00 6,539.24 693,159.76
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025962 10011137 497,000.00 4,644.86 492,355.14
1,196,699.00 11,184.10 1,185,514.90
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025963 10011138 90,900.00 849.53 90,050.47
90,900.00 849.53 90,050.47
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025964 10011139 463,000.00 4,327.10 458,672.90
463,000.00 4,327.10 458,672.90
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025966 10011140 96,390.00 900.84 95,489.16
96,390.00 900.84 95,489.16
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025970 10011141 57,090.00 533.55 56,556.45
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025970 10011141 91,400.00 854.21 90,545.79
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 18.04.2019 4400025970 10011141 310,000.00 2,897.20 307,102.80
458,490.00 4,284.96 454,205.04

สำหรับผู้ดูแล