รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2019 เวลา 16:30 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายอิทธิพล ประไวย์ ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา มีค.62 05.04.2019 4400024667 10011022 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายธีรภัทร์ เถาแก้ว ค่าจ้าง Mr.ประปา มีค.62 05.04.2019 4400024669 10011023 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายภูวดล เทียนทอง ค่าจ้างดูแลระบบผลิต มีค.62 05.04.2019 4400024674 10011024 38,400.00 384 38,016.00
38,400.00 384 38,016.00
นายบุญช่วย ผิวศรีสุข ค่าจ้างเหมาดูแลพื้นที่รอบ สนง. มีค.62 05.04.2019 4400024678 10011025 12,600.00 126 12,474.00
12,600.00 126 12,474.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ มีค.62 สาขาด่านช้าง 05.04.2019 4400024791 10011027 84,550.87 0 84,550.87

สำหรับผู้ดูแล