รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 10:06 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายพิเชษฐ์ สุขอุทัย ค่ารักษาพยาบาล 18.03.2019 4400022352 10010853 15,670.00 0 15,670.00
15,670.00 0 15,670.00
นาย สังคมทวิช ดำอมร ค่ารักษาพยาบาล 18.03.2019 4400022353 10010854 13,390.00 0 13,390.00
13,390.00 0 13,390.00
นางสุภาพร กิตติวงศ์ภักดี ค่ารักษาพยาบาล 18.03.2019 4400022355 10010855 33,218.50 0 33,218.50
33,218.50 0 33,218.50
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18.03.2019 4400022358 10010856 27,754.00 0 27,754.00
27,754.00 0 27,754.00
นายอสิทธิ์ ทองจิต ค่าจ้างบริการขับรถยนต์ กปภ.ข.3 18.03.2019 4400022359 10010857 16,640.00 166.4 16,473.60
16,640.00 166.4 16,473.60

สำหรับผู้ดูแล