รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 เวลา 13:24 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเพชรบุรี 15.03.2019 4400022132 10010845 694,477.06 0 694,477.06
694,477.06 0 694,477.06
นายทศพร ดีบุตร ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 15.03.2019 4400022133 10010846 9,450.00 94.5 9,355.50
9,450.00 94.5 9,355.50
นายปัญจพล สุขสมัย ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 15.03.2019 4400022135 10010847 9,450.00 94.5 9,355.50
9,450.00 94.5 9,355.50
นายมารุตน์ พงศ์พานิช ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 15.03.2019 4400022136 10010848 9,450.00 94.5 9,355.50
9,450.00 94.5 9,355.50
นายอดิศักดิ์ เปี่ยมพอดี ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 15.03.2019 4400022137 10010849 9,450.00 94.5 9,355.50
9,450.00 94.5 9,355.50
นายมาโนชญ์ แก้วเนตร ค่าจ้างบริการขับรถยนต์ กพ.62 (Lab เพชรบุรี) 15.03.2019 4400022138 10010850 13,000.00 130 12,870.00
13,000.00 130 12,870.00
นายไพโรจน์ รูปสังข์ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมท่อ กพ.62 15.03.2019 4400022203 10010851 9,450.00 94.5 9,355.50
9,450.00 94.5 9,355.50

สำหรับผู้ดูแล