รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2019 เวลา 16:30 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเพชรบุรี 13.03.2019 4400021815 10010819 348,886.64 0 348,886.64
348,886.64 0 348,886.64
หจก.พนจศิลป คอนสตรัคชั่น คืนเงินประกันสัญญา กปภ.ข.3/303/2559 13.03.2019 4400021818 10010820 26,000.00 0 26,000.00
26,000.00 0 26,000.00
บจก.เบฟเวอร์ คืนเงินประกันสัญญา 18/60 สาขาปราณบุรี 13.03.2019 4400021819 10010821 8,600.00 0 8,600.00
8,600.00 0 8,600.00
นางพรทิพ ยงยืน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กพ.62 13.03.2019 4400021823 10010822 8,617.33 86.17 8,531.16
8,617.33 86.17 8,531.16
นายกวี ชินโสด ค่าจ้างเหมาดูแลพื้นที่รอบ สนง. กพ.62 13.03.2019 4400021826 10010823 12,800.00 128 12,672.00
12,800.00 128 12,672.00
นายอนุลักษ์ ป้องดู ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า กพ.62 13.03.2019 4400021828 10010824 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายโศภณ ศรีวิเชียร ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา กพ.62 13.03.2019 4400021831 10010825 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายพงศ์พล ยุติธรรม ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 13.03.2019 4400021833 10010826 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายพงศธร ขาวสอาด ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 13.03.2019 4400021834 10010827 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายนนทพรรษ สุขศรีสวัสดิ์ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 13.03.2019 4400021845 10010828 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายวิรัช จันทร์เปล่ง ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.03.2019 4400021848 10010829 29,900.00 299 29,601.00
29,900.00 299 29,601.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021850 10010830 23,380.00 218.5 23,161.50
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021850 10010830 36,400.00 340.19 36,059.81
59,780.00 558.69 59,221.31
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021851 10010831 35,050.00 327.57 34,722.43
35,050.00 327.57 34,722.43
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021852 10010832 39,000.00 364.49 38,635.51
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021852 10010832 17,600.00 164.49 17,435.51
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021852 10010832 57,330.00 535.79 56,794.21
113,930.00 1,064.77 112,865.23
นายธวัชชัย สุขดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021859 10010833 18,140.00 169.53 17,970.47
นายธวัชชัย สุขดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021859 10010833 19,990.00 186.82 19,803.18
38,130.00 356.35 37,773.65
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.03.2019 4400021873 10010834 338,800.00 3,166.36 335,633.64
338,800.00 3,166.36 335,633.64
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.03.2019 4400021875 10010835 189,920.00 1,774.95 188,145.05
189,920.00 1,774.95 188,145.05
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.03.2019 4400021877 10010836 139,991.00 1,308.33 138,682.67
139,991.00 1,308.33 138,682.67
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021880 10010837 16,730.00 156.36 16,573.64
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021880 10010837 13,850.00 129.44 13,720.56
30,580.00 285.8 30,294.20
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021881 10010838 15,819.00 147.84 15,671.16
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021881 10010838 12,511.00 116.93 12,394.07
28,330.00 264.77 28,065.23
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021883 10010839 12,900.00 120.56 12,779.44
12,900.00 120.56 12,779.44
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021885 10010840 39,330.00 367.57 38,962.43
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021885 10010840 63,030.00 589.07 62,440.93
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021885 10010840 33,650.00 314.49 33,335.51
136,010.00 1,271.13 134,738.87
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021886 10010841 56,220.00 525.42 55,694.58
56,220.00 525.42 55,694.58
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021887 10010842 72,630.00 678.79 71,951.21
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021887 10010842 86,680.00 810.09 85,869.91
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021887 10010842 14,100.00 131.78 13,968.22
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.03.2019 4400021887 10010842 14,080.00 131.59 13,948.41
187,490.00 1,752.25 185,737.75
บจก.ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี คืนเงินประกันสัญญา 25/59 สาขาปราณบุรี 13.03.2019 4400021889 10010843 9,453.00 0 9,453.00
9,453.00 0 9,453.00