รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2019 เวลา 16:20 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 18,939.00 177 18,762.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 45,453.60 424.8 45,028.80
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 41,665.80 389.4 41,276.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 18,939.00 177 18,762.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 11,363.40 106.2 11,257.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 16,413.80 153.4 16,260.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 17,676.40 165.2 17,511.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 22,726.80 212.4 22,514.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 42,928.40 401.2 42,527.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 15,151.20 141.6 15,009.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 42,928.40 401.2 42,527.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 3,787.80 35.4 3,752.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 45,453.60 424.8 45,028.80
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 11.03.2019 4400021090 10010753 16,413.80 153.4 16,260.40
421,708.40 3,941.20 417,767.20
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 18,675.78 174.54 18,501.24
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 9,337.89 87.27 9,250.62
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 80,928.38 756.34 80,172.04
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 68,477.86 639.98 67,837.88
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 93,378.90 872.7 92,506.20
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 24,901.04 232.72 24,668.32
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 23,967.25 223.99 23,743.26
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 6,225.26 58.18 6,167.08
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 37,351.56 349.08 37,002.48
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 9,337.89 87.27 9,250.62
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 93,378.90 872.7 92,506.20
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 93,378.90 872.7 92,506.20
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 56,027.34 523.62 55,503.72
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.03.2019 4400021095 10010754 21,788.41 203.63 21,584.78
637,155.36 5,954.72 631,200.64
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.03.2019 4400021096 10010755 29,212.07 273.01 28,939.06
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.03.2019 4400021096 10010755 12,700.90 118.7 12,582.20
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.03.2019 4400021096 10010755 12,700.90 118.7 12,582.20
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.03.2019 4400021096 10010755 31,752.25 296.75 31,455.50
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.03.2019 4400021096 10010755 24,131.71 225.53 23,906.18
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.03.2019 4400021096 10010755 114,308.10 1,068.30 113,239.80
224,805.93 2,100.99 222,704.94
นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ค่าเล่าเรียนบุตร 11.03.2019 4400021118 10010756 12,500.00 0 12,500.00
12,500.00 0 12,500.00
น.ส.ทัศนีย์ ชุ่มเรือน ค่ารักษาพยาบาล 11.03.2019 4400021122 10010757 13,697.50 0 13,697.50
13,697.50 0 13,697.50
นางกาญจน์วดี เขม้นกิจ ค่ารักษาพยาบาล 11.03.2019 4400021127 10010758 17,100.00 0 17,100.00
17,100.00 0 17,100.00
นายอิทธิพล ประไวย์ ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 11.03.2019 4400021131 10010759 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายโชคชัย มาลัยเล็ก ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 11.03.2019 4400021135 10010760 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายวุฒิจักร สิริวัฒนากรณ์ ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 11.03.2019 4400021138 10010761 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายสามารถ จันทร์หอม ค่าจ้าง จนท.เครื่องจักรกล กพ.62 11.03.2019 4400021144 10010762 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กพ.62 11.03.2019 4400021147 10010763 36,900.00 369 36,531.00
36,900.00 369 36,531.00
นายเสกสรร เข็มนาค ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 11.03.2019 4400021150 10010764 13,450.00 134.5 13,315.50
13,450.00 134.5 13,315.50
นายจิรวุฒิ จัดละ ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ กพ.62 11.03.2019 4400021153 10010765 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายกิตติ เนื่องมัจฉา ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ กพ.62 11.03.2019 4400021155 10010766 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายอดุลย์ เชียงหลู ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ กพ.62 11.03.2019 4400021156 10010767 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายนเรศ วัฒโน ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ กพ.62 11.03.2019 4400021158 10010768 37,800.00 378 37,422.00
37,800.00 378 37,422.00
นายสมพงษ์ วัฒโน ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ กพ.62 11.03.2019 4400021159 10010769 18,900.00 189 18,711.00
18,900.00 189 18,711.00
นายอสิทธิ์ ทองจิต ค่าจ้างขับรถยนต์ กพ.62 11.03.2019 4400021160 10010770 15,200.00 152 15,048.00
15,200.00 152 15,048.00
นายปัญญา อุ่นใจ ค่าจ้างขับรถยนต์ กพ.62 11.03.2019 4400021162 10010771 14,220.00 142.2 14,077.80
14,220.00 142.2 14,077.80
นายไพโรจน์ แก้วเจริญ ค่าจ้างขับรถยนต์ กพ.62 11.03.2019 4400021163 10010772 14,240.00 142.4 14,097.60
นายไพโรจน์ แก้วเจริญ ค่าจ้างขับรถยนต์ กพ.62 11.03.2019 4400021163 10010772 13,260.00 132.6 13,127.40
27,500.00 275 27,225.00
นายกิตติชัย มีหมู่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 11.03.2019 4400021166 10010773 12,460.00 0 12,460.00
12,460.00 0 12,460.00
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 11.03.2019 4400021167 10010774 21,084.00 0 21,084.00
21,084.00 0 21,084.00
บจก.ท่าเทียบเรือปราณบุรี คืนเงินประกันการใช้น้ำ ป.11990086846 11.03.2019 4400021168 10010775 53,500.00 0 53,500.00
53,500.00 0 53,500.00
บจก.ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คืนเงินประกันการใช้น้ำ ป.11830344347 11.03.2019 4400021169 10010776 53,500.00 0 53,500.00
53,500.00 0 53,500.00
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ค่ารักษาพยาบาล 11.03.2019 4400021170 10010777 23,363.00 0 23,363.00
23,363.00 0 23,363.00
โรงพยาบาลบางสะพาน ค่ารักษาพยาบาล 11.03.2019 4400021171 10010778 2,125.00 0 2,125.00
โรงพยาบาลบางสะพาน ค่ารักษาพยาบาล 11.03.2019 4400021171 10010778 8,466.75 0 8,466.75
10,591.75 0 10,591.75
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ค่ารักษาพยาบาล 11.03.2019 4400021172 10010779 11,888.00 0 11,888.00
11,888.00 0 11,888.00
โรงพยาบาลราชบุรี ค่ารักษาพยาบาล 11.03.2019 4400021173 10010780 2,069.00 0 2,069.00
2,069.00 0 2,069.00
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ กพ.62 11.03.2019 4400021174 10010781 72,611.00 726.11 71,884.89
72,611.00 726.11 71,884.89
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ กพ.62 11.03.2019 4400021175 10010782 21,331.00 213.31 21,117.69
21,331.00 213.31 21,117.69
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ กพ.62 11.03.2019 4400021178 10010783 14,183.00 141.83 14,041.17
14,183.00 141.83 14,041.17
บจก.เอสที ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ค คืนเงินประกันสัญญา กปภ.สค.69/2559 11.03.2019 4400021180 10010784 19,750.00 0 19,750.00
บจก.เอสที ทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ค คืนเงินประกันสัญญา กปภ.สค.96/2559 11.03.2019 4400021180 10010784 15,975.00 0 15,975.00
35,725.00 0 35,725.00
บจก.รักษาความปลอดภัย พลวิริยะ ค่าจ้างเหมา รปภ. กพ.62 11.03.2019 4400021182 10010785 31,930.00 298.41 31,631.59
บจก.รักษาความปลอดภัย พลวิริยะ ค่าจ้างเหมา รปภ. กพ.62 11.03.2019 4400021182 10010785 28,400.00 265.42 28,134.58
60,330.00 563.83 59,766.17
หจก.ชูวัฒน์ คืนเงินประกันสัญญา กปภ.สค.08/2560 11.03.2019 4400021186 10010786 6,400.00 0 6,400.00
6,400.00 0 6,400.00
บจก.เอ็น.เอส.ที.อินเตอร์กรุ๊ป คืนเงินประกันสัญญา 13/2560 สาขาปากท่อ 11.03.2019 4400021188 10010787 14,500.00 0 14,500.00
14,500.00 0 14,500.00
นายโสรส วงษ์เนียม ค่าจ้างตัด+ประสานมาตร 11.03.2019 4400021192 10010788 24,900.00 249 24,651.00
24,900.00 249 24,651.00
นางสาวจารึก บัวประหรอด ค่าจ้างตัด+ประสานมาตร 11.03.2019 4400021194 10010789 59,200.00 592 58,608.00
59,200.00 592 58,608.00
นายธวัชชัย นาบู่ ค่าจ้างตัด+ประสานมาตร 11.03.2019 4400021196 10010790 19,930.00 199.3 19,730.70
19,930.00 199.3 19,730.70
นายโกวิท หงษ์เวียงจันทร์ ค่าจ้างสูบน้ำดิบฯ 11.03.2019 4400021205 10010791 120,000.00 1,200.00 118,800.00
120,000.00 1,200.00 118,800.00
บจก.เม็กเอ็กซ์ ค่าซ่อมเครื่องวัดอัตราการไหล 11.03.2019 4400021206 10010792 28,355.00 265 28,090.00
28,355.00 265 28,090.00
บจก.ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง ค่าซ่อมมาตรวัดน้ำ 11.03.2019 4400021207 10010793 566,918.10 5,298.30 561,619.80
566,918.10 5,298.30 561,619.80
นายมงคล ศิวะนันต์วงษ์(ร้านมงคลเจริญ ค่าอุปกรณ์ซ่อมท่อสำรองคลัง 11.03.2019 4400021208 10010794 31,630.27 295.61 31,334.66
นายมงคล ศิวะนันต์วงษ์(ร้านมงคลเจริญ ค่าอุปกรณ์ซ่อมท่อสำรองคลัง 11.03.2019 4400021208 10010794 13,893.95 129.85 13,764.10
45,524.22 425.46 45,098.76
บจก.พงษ์ไพบูลย์ไฮ-เทค ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 11.03.2019 4400021209 10010795 68,052.00 636 67,416.00
68,052.00 636 67,416.00
บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 11.03.2019 4400021212 10010796 46,117.00 431 45,686.00
46,117.00 431 45,686.00
บจก.จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ 11.03.2019 4400021213 10010797 8,559,927.24 79,999.32 8,479,927.92
8,559,927.24 79,999.32 8,479,927.92
บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ขาว 11.03.2019 4400021215 10010798 29,300.17 273.83 29,026.34
29,300.17 273.83 29,026.34
นายสุดเขตร โชคไทย(ร้านวัฒนาการช่าง) ค่าซ่อมรถ 50-0439 กทม. 11.03.2019 4400021218 10010799 19,602.40 183.2 19,419.20
19,602.40 183.2 19,419.20
บจก.คอนโทรล โฟล ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์คอนโทรล Booster 11.03.2019 4400021220 10010800 28,932.80 270.4 28,662.40
28,932.80 270.4 28,662.40
บจก.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 11.03.2019 4400021222 10010801 30,516.40 285.2 30,231.20
30,516.40 285.2 30,231.20
นายกิตติพงษ์ ภูษาทอง ค่าดูดตะกอนดินทราย 11.03.2019 4400021223 10010802 66,000.00 660 65,340.00
66,000.00 660 65,340.00
นางสาวจันทรา ยอดขัน(แป๊ด ก๊อปปี้ เซ ค่ากระดาษ A4 11.03.2019 4400021224 10010803 19,000.00 190 18,810.00
19,000.00 190 18,810.00
บจก.พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย ค่าหมึกพิมพ์ 11.03.2019 4400021230 10010804 53,660.00 501.5 53,158.50
53,660.00 501.5 53,158.50
บจก.เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) ค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 11.03.2019 4400021234 10010805 14,659.00 137 14,522.00
14,659.00 137 14,522.00
บจก.ทูพีแอล ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ 11.03.2019 4400021236 10010806 81,641.00 763 80,878.00
บจก.ทูพีแอล ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ 11.03.2019 4400021236 10010806 375,035.00 3,505.00 371,530.00
456,676.00 4,268.00 452,408.00
บจก.วี.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส ค่าจ้างโครงกรจัดการน้ำสะอาด 11.03.2019 4400021238 10010807 171,200.00 1,600.00 169,600.00
171,200.00 1,600.00 169,600.00
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างโครงกรจัดการน้ำสะอาด 11.03.2019 4400021240 10010808 55,640.00 520 55,120.00
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างโครงกรจัดการน้ำสะอาด 11.03.2019 4400021240 10010808 98,440.00 920 97,520.00
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างโครงกรจัดการน้ำสะอาด 11.03.2019 4400021240 10010808 69,550.00 650 68,900.00
223,630.00 2,090.00 221,540.00
บจก.ดีวีเอส วาล์ว แอนด์ เซอร์วิส ค่าจ้างโครงกรจัดการน้ำสะอาด 11.03.2019 4400021241 10010809 224,000.00 2,093.46 221,906.54
224,000.00 2,093.46 221,906.54
บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง ค่าเช่าระบบผลิตครั้งที่ 5 11.03.2019 4400021243 10010810 1,038,970.00 9,710.00 1,029,260.00
1,038,970.00 9,710.00 1,029,260.00
หจก.ไตรนที ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.03.2019 4400021245 10010811 21,300.00 199.07 21,100.93
21,300.00 199.07 21,100.93
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.03.2019 4400021246 10010812 14,730.00 137.66 14,592.34
14,730.00 137.66 14,592.34
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.03.2019 4400021247 10010813 28,000.00 261.68 27,738.32
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.03.2019 4400021247 10010813 29,600.00 276.64 29,323.36
57,600.00 538.32 57,061.68
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.03.2019 4400021248 10010814 44,700.00 417.76 44,282.24
44,700.00 417.76 44,282.24
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง คืนเงินประกันสัญญา กปภ.สค.47/2560 11.03.2019 4400021250 10010815 7,475.00 0 7,475.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.03.2019 4400021250 10010815 19,410.00 181.4 19,228.60
26,885.00 181.4 26,703.60
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021252 10010816 145,618.01 1,360.92 144,257.09
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021252 10010816 89,435.29 835.84 88,599.45
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021252 10010816 220,177.15 2,057.73 218,119.42
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021252 10010816 45,834.84 428.36 45,406.48
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021252 10010816 40,524.97 378.74 40,146.23
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021252 10010816 231,739.94 2,165.79 229,574.15
773,330.20 7,227.38 766,102.82
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 416,964.17 3,896.86 413,067.31
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 105,885.51 989.58 104,895.93
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 106,454.06 994.9 105,459.16
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 88,765.68 829.59 87,936.09
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 88,655.13 828.55 87,826.58
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 201,639.68 1,884.48 199,755.20
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 417,556.41 3,902.40 413,654.01
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 89,097.34 832.69 88,264.65
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 56,413.31 527.23 55,886.08
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 56,539.66 528.41 56,011.25
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 84,983.21 794.24 84,188.97
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 84,856.86 793.05 84,063.81
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 402,172.88 3,758.63 398,414.25
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 119,452.13 1,116.38 118,335.75
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 177,870.92 1,662.35 176,208.57
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.03.2019 4400021254 10010817 261,330.08 2,442.34 258,887.74
2,758,637.03 25,781.68 2,732,855.35