รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
เขียนโดย งานการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2019 เวลา 10:07 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ กพ.62 สาขาเดิมบางฯ 07.03.2019 4400020772 10010746 59,572.25 0 59,572.25
59,572.25 0 59,572.25
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ กพ.62 สาขาประจวบฯ 07.03.2019 4400020777 10010747 74,653.90 0 74,653.90
74,653.90 0 74,653.90
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ กพ.62 สาขาบางสะพาน 07.03.2019 4400020778 10010748 42,013.02 0 42,013.02
42,013.02 0 42,013.02
นายพงษ์ศักดิ์ ปานเปีย ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 สาขาเดิมบางฯ 07.03.2019 4400020779 10010749 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ กพ.62 สาขาปราณบุรี 07.03.2019 4400020865 10010750 368,183.62 0 368,183.62
368,183.62 0 368,183.62
นายภูวดล เทียนทอง ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ กพ.62 สาขาอู่ทอง 07.03.2019 4400020869 10010751 38,400.00 384 38,016.00
38,400.00 384 38,016.00