รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 06 มีนาคม 2019 เวลา 15:30 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
กรมสรรพากร จ่าย WHT กพ.62 กปภ.ข.3 06.03.2019 4400020603 10010708 418,788.06 0 418,788.06
418,788.06 0 418,788.06
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 06.03.2019 4400020606 10010709 12,103.00 0 12,103.00
12,103.00 0 12,103.00
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 06.03.2019 4400020607 10010710 26,830.00 0 26,830.00
26,830.00 0 26,830.00
นายพจน์ สมงาม ค่าจ้าง จนท.คอมพิวเตอร์ กพ.62 กปภ.ข.3 06.03.2019 4400020609 10010711 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายยุทธนา เดชาฤทธิ์ ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 06.03.2019 4400020611 10010712 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายธีรภัทร์ เถาแก้ว ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 06.03.2019 4400020612 10010713 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายนิพัทธ์ นิลเกตุ ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 06.03.2019 4400020613 10010714 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายโสฬส ไชยสมาน ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า กพ.62 06.03.2019 4400020614 10010715 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายประพันธ์ แช่มช้อย ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า กพ.62 06.03.2019 4400020615 10010716 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายปรีชา โชติช่วง ค่าจ้าง จนท.ช่างเครื่องกล กพ.62 06.03.2019 4400020616 10010717 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายกัมพล คล้ายแก้ว ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า กพ.62 06.03.2019 4400020618 10010718 12,690.00 0 12,690.00
12,690.00 0 12,690.00
นายณรงค์ศักดิ์ เรือนจันทร์ ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า กพ.62 06.03.2019 4400020620 10010719 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายสิทธิศักดิ์ ถมยาปริวัฒน์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กพ.62 06.03.2019 4400020622 10010720 12,250.00 122.5 12,127.50
12,250.00 122.5 12,127.50
นายบุญช่วย ผิวศรีสุข ค่าจ้างเหมาดูแลพื้นที่รอบ สนง. กพ.62 06.03.2019 4400020630 10010721 12,600.00 126 12,474.00
12,600.00 126 12,474.00
นายศาสตราวุธ กาเหว่า ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 06.03.2019 4400020634 10010722 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายเทพสถิตย์ อรรถมานะ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต กพ.62 06.03.2019 4400020635 10010723 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายชิตพล วอนยิน ค่าจ้างเหมาดูแลสถานีจ่ายฯ กพ.62 06.03.2019 4400020639 10010724 28,620.00 286.2 28,333.80
28,620.00 286.2 28,333.80
นายอภินัทธ์ เรืองจุ้ย ค่าจ้าง Mr.ประปา กพ.62 06.03.2019 4400020642 10010725 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ กพ.62 สาขาสุพรรณบุรี 06.03.2019 4400020646 10010726 321,537.14 0 321,537.14
321,537.14 0 321,537.14
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ กพ.62 สาขาสวนผึ้ง 06.03.2019 4400020647 10010727 15,279.60 0 15,279.60
15,279.60 0 15,279.60
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ กพ.62 สาขาด่านช้าง 06.03.2019 4400020649 10010728 74,859.34 0 74,859.34
74,859.34 0 74,859.34
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างขุดกลบดินวางท่อ 06.03.2019 4400020654 10010729 43,185.00 431.85 42,753.15
43,185.00 431.85 42,753.15
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020659 10010730 48,600.00 454.21 48,145.79
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020659 10010730 64,730.00 604.95 64,125.05
113,330.00 1,059.16 112,270.84
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020661 10010731 59,300.00 554.21 58,745.79
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020661 10010731 25,820.00 241.31 25,578.69
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020661 10010731 25,100.00 234.58 24,865.42
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020661 10010731 66,580.00 622.24 65,957.76
176,800.00 1,652.34 175,147.66
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020687 10010732 72,860.00 680.93 72,179.07
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020687 10010732 38,460.00 359.44 38,100.56
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020687 10010732 58,550.00 547.2 58,002.80
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020687 10010732 21,840.00 204.11 21,635.89
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020687 10010732 15,540.00 145.23 15,394.77
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) คืนเงินประกันสัญญา 16/60 สาขาปราณบุรี 06.03.2019 4400020687 10010732 56,977.50 0 56,977.50
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) คืนเงินประกันสัญญา 19/60 สาขาปราณบุรี 06.03.2019 4400020687 10010732 9,250.00 0 9,250.00
273,477.50 1,936.91 271,540.59
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020690 10010733 27,610.00 258.04 27,351.96
27,610.00 258.04 27,351.96
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020692 10010734 38,400.00 358.88 38,041.12
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020692 10010734 18,200.00 170.09 18,029.91
56,600.00 528.97 56,071.03
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020694 10010735 14,740.00 137.76 14,602.24
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020694 10010735 20,540.00 191.96 20,348.04
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020694 10010735 27,330.00 255.42 27,074.58
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020694 10010735 39,510.00 369.25 39,140.75
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020694 10010735 12,810.00 119.72 12,690.28
114,930.00 1,074.11 113,855.89
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020695 10010736 48,700.00 455.14 48,244.86
48,700.00 455.14 48,244.86
หจก.ริชฑา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020696 10010737 198,000.00 1,850.47 196,149.53
198,000.00 1,850.47 196,149.53
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำฯ 06.03.2019 4400020697 10010738 178,790.00 1,670.93 177,119.07
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำฯ 06.03.2019 4400020697 10010738 100,097.00 935.49 99,161.51
278,887.00 2,606.42 276,280.58
หจก.ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส ค่าจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำฯ 06.03.2019 4400020699 10010739 398,000.00 3,719.63 394,280.37
398,000.00 3,719.63 394,280.37
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020701 10010740 24,105.00 225.28 23,879.72
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020701 10010740 24,593.00 229.84 24,363.16
48,698.00 455.12 48,242.88
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020703 10010741 30,564.00 285.64 30,278.36
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020703 10010741 18,537.00 173.24 18,363.76
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020703 10010741 59,177.00 553.06 58,623.94
108,278.00 1,011.94 107,266.06
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020704 10010742 13,480.00 125.98 13,354.02
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020704 10010742 185,000.00 1,728.97 183,271.03
198,480.00 1,854.95 196,625.05
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020706 10010743 99,560.00 930.47 98,629.53
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020706 10010743 94,620.00 884.3 93,735.70
194,180.00 1,814.77 192,365.23
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020707 10010744 88,400.00 826.17 87,573.83
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020707 10010744 292,000.00 2,728.97 289,271.03
380,400.00 3,555.14 376,844.86
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020709 10010745 12,400.00 115.89 12,284.11
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020709 10010745 99,670.00 931.5 98,738.50
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020709 10010745 95,280.00 890.47 94,389.53
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020709 10010745 16,260.00 151.96 16,108.04
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020709 10010745 14,650.00 136.92 14,513.08
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 06.03.2019 4400020709 10010745 75,470.00 705.33 74,764.67
313,730.00 2,932.07 310,797.93