รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:00 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเพชรบุรี 13.02.2019 4400017947 10010577 145,160.15 0 145,160.15
145,160.15 0 145,160.15
นายคงศักดิ์ ยิ้มกุ่ย เงินยืมทดรองจ่าย 13.02.2019 4400017952 10010578 20,000.00 0 20,000.00
20,000.00 0 20,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13.02.2019 4400017953 10010579 13,500.00 0 13,500.00
13,500.00 0 13,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13.02.2019 4400017954 10010580 40,320.00 0 40,320.00
40,320.00 0 40,320.00
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13.02.2019 4400017955 10010581 30,854.00 0 30,854.00
30,854.00 0 30,854.00
นางอรุณี คำวัดไทร ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017957 10010582 13,890.00 138.9 13,751.10
13,890.00 138.9 13,751.10
นายวิรัช จันทร์เปล่ง ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017959 10010583 12,700.00 127 12,573.00
12,700.00 127 12,573.00
นายธวัชชัย สุขดี ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017960 10010584 45,275.00 423.13 44,851.87
45,275.00 423.13 44,851.87
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017961 10010585 28,900.00 270.09 28,629.91
28,900.00 270.09 28,629.91
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017964 10010586 37,590.00 351.31 37,238.69
37,590.00 351.31 37,238.69
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017965 10010587 25,230.00 235.79 24,994.21
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017965 10010587 19,390.00 181.22 19,208.78
44,620.00 417.01 44,202.99
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017966 10010588 65,200.00 609.35 64,590.65
65,200.00 609.35 64,590.65
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017967 10010589 269,252.00 2,516.37 266,735.63
269,252.00 2,516.37 266,735.63
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 13.02.2019 4400017968 10010590 23,640.00 220.93 23,419.07
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017968 10010590 17,419.00 162.79 17,256.21
41,059.00 383.72 40,675.28
หจก.พีรพล โยธาการ2539 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017971 10010591 213,000.00 1,990.65 211,009.35
213,000.00 1,990.65 211,009.35
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017973 10010592 55,800.00 521.5 55,278.50
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017973 10010592 12,900.00 120.56 12,779.44
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017973 10010592 40,300.00 376.64 39,923.36
109,000.00 1,018.70 107,981.30
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017974 10010593 16,400.00 153.27 16,246.73
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017974 10010593 39,120.00 365.61 38,754.39
55,520.00 518.88 55,001.12
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017975 10010594 96,460.00 901.5 95,558.50
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017975 10010594 97,720.00 913.27 96,806.73
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017975 10010594 290,000.00 2,710.28 287,289.72
484,180.00 4,525.05 479,654.95
บจก.ณัฐภาสการโยธา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017977 10010595 948,000.00 8,859.81 939,140.19
948,000.00 8,859.81 939,140.19
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017979 10010596 330,000.00 3,084.11 326,915.89
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017979 10010596 214,000.00 2,000.00 212,000.00
544,000.00 5,084.11 538,915.89
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017982 10010597 95,200.00 889.72 94,310.28
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017982 10010597 83,660.00 781.87 82,878.13
178,860.00 1,671.59 177,188.41
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017983 10010598 88,340.00 825.61 87,514.39
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017983 10010598 90,020.00 841.31 89,178.69
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017983 10010598 45,130.00 421.78 44,708.22
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017983 10010598 188,855.00 1,765.00 187,090.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017983 10010598 186,180.00 1,740.00 184,440.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017983 10010598 316,720.00 2,960.00 313,760.00
915,245.00 8,553.70 906,691.30
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017986 10010599 96,240.00 899.44 95,340.56
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017986 10010599 98,110.00 916.92 97,193.08
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017986 10010599 146,000.00 1,364.49 144,635.51
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017986 10010599 113,313.00 1,059.00 112,254.00
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017986 10010599 123,264.00 1,152.00 122,112.00
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 13.02.2019 4400017986 10010599 328,062.00 3,066.00 324,996.00
904,989.00 8,457.85 896,531.15

สำหรับผู้ดูแล