รายการเงินสดย่อย พิมพ์ help
เดือนก่อนหน้า วันก่อนหน้า วันถัดไป เดือนถัดไป
ดูรายปี ดูรายเดือน ดูรายสัปดาห์ ดูวันปัจจุบัน ค้นหา ข้ามไปยังเดือน
จ่ายเงินสดย่อย วันที่ 6 มีนาคม 2562
พุธ, 06 มีนาคม 2019, 08:00 - 17:00
โดย งานการเงินผู้ชม : 92
จำนวนเงิน   
      ไม่รวม ภาษี ภาษีหัก  
ลำดับที่ รายการ-ชื่อผู้เบิก   ภาษีมูลค่า มูลค่า ณ ที่จ่าย จำนวนเงิน
      เพิ่ม เพิ่ม   สุทธิ
      (1) (2) (3) (4)
1 ค่าธรรมเนียมศาล-นายจารุภัทร บำรุงทรัพย์   3,000.00     3,000.00
2 คชจ.เดินทาง(สวนผึ้ง)-น.ส.สวาท พุทธกัง   810.00     810.00
3 คชจ.เดินทาง(ชะอำ)-นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน   1,332.00     1,332.00
4 คชจ.เดินทาง(สวนผึ้ง)-น.ส.กันยารัตน์ สุดสาคร   340.00     340.00
5 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-นายฤรงค์ฤทธิ์ พันธ์แจ่ม   1,155.00     1,155.00
6 คชจ.เดินทาง(ราชบุรี)-นายฤรงค์ฤทธิ์ พันธ์แจ่ม   342.00     342.00
7 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.อำไพ จันทร์เจริญ   400.00     400.00
8 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.อำไพ จันทร์เจริญ   470.00     470.00
9 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.กนกพร แก้วนภา   200.00     200.00
10 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.นิรมล อัมพรเดช   510.00     510.00
11 ค่ารักษาพยาบาล-นายพจน์ สมงาม   585.00     585.00
12 ค่ารักษาพยาบาล-นางนุชพิชฌาย์ ภูภาณุสมบูรณ์   720.00     720.00
13 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.ผการัตน์ โชติวรนานนท์   2,000.00     2,000.00
14 ค่ารักษาพยาบาล-นางทิพย์รัตน์  ผดุงถิ่น   830.00     830.00
15 ค่ารักษาพยาบาล-นางนวลจันทร์ อนุศาสนนันท์   1,160.00     1,160.00
16 คชจ.เดินทาง(เลาขวัญ)-นายเสริมศักดิ์ บ่อทอง   1,140.00     1,140.00
17 คชจ.เดินทาง(เลาขวัญ)-นายสาธิต ทองน้อย   1,980.00     1,980.00
18 คชจ.เดินทาง(ราชบุรี)-น.ส.ฐปนี จึงประสบโชค   342.00     342.00
19 คชจ.เดินทาง(ท่ามะกา)-นายพุฒิพงศ์ พลอยมีรัศมี   400.00     400.00
20 คชจ.เดินทาง(นครปฐม)-นายรัฐพล หม่อมพิบูลย์   315.00     315.00
21 คชจ.เดินทาง(กาญจนบุรี)-นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า   810.00     810.00
22 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-น.ส.ปัทมา พูลสวัสดิ์   300.00     300.00
23 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.คริษฐา แก้วบัวดี   213.50     213.50
24 ค่ารักษาพยาบาล-นายกล้าหาญ พิริยานิมิตร   5,500.00     5,500.00
25 คชจ.เดินทาง(อ้อมน้อย)-น.ส.ศิริลักษณ์ ศิริบูรณ์   420.00     420.00
26 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-น.ส.ธนวรรณ สุดยอด   2,990.00     2,990.00
27 คชจ.เดินทาง(อ้อมน้อย)-น.ส.ธนวรรณ สุดยอด   1,280.00     1,280.00
28 คชจ.เดินทาง(เดิมบางฯ)-น.ส.ธนวรรณ สุดยอด   2,560.00     2,560.00
29 คชจ.เดินทาง(ราชบุรี)-นายณัฐพร อุเทนพันธ์   234.00     234.00
30 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-นายณัฐพร อุเทนพันธ์   5,430.00     5,430.00
31 คชจ.เดินทาง(ราชบุรี)-นายณัฐพร อุเทนพันธ์   1,800.00     1,800.00
32 คชจ.เดินทาง(สามพราน)-นายภักดี ปัญญาธีระ   3,246.00     3,246.00
33 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายภักดี ปัญญาธีระ   2,085.00     2,085.00
34 คชจ.เดินทาง(นครปฐม)-นายสัมฤทธิ์ ขลิบสี   4,560.00     4,560.00
35 คชจ.เดินทาง(นครปฐม)-นายสัมฤทธิ์ ขลิบสี   3,420.00     3,420.00
36 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายณรงค์ศักดิ เฉลิมศรี   3,415.00     3,415.00
37 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-นายณรงค์ศักดิ เฉลิมศรี   3,300.00     3,300.00
38 คชจ.เดินทาง(สามพราน)-น.ส.เสาวรัตน์ ขุพินิจ   495.00     495.00
39 ค่าฝึกอบรม(ความรู้งานบริการ)-น.ส.พลอยชล ปัญญาธีระ   5,100.00     5,100.00
40 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.จิรินธร จุลละศร   1,565.00     1,565.00
41 ค่ารักษาพยาบาล-นายจตุพล พึงยนต์   340.50     340.50
42 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-น.ส.เบญจวรรณ แก้วด้วง   1,400.00     1,400.00
43 คชจ.เดินทาง(ปากท่อ)-นายชัยสิทธิ์ นาราภิรมย์   1,017.00     1,017.00
44 คชจ.เดินทาง(กาญจนบุรี)-นายชัยสิทธิ์ นาราภิรมย์   405.00     405.00
45 คชจ.เดินทาง(สามพราน)-นายนิวัฒน์ สุปันตี   4,400.00     4,400.00
46 คชจ.เดินทาง(สวนผึ้ง)-น.ส.ภรณ์ทิพย์ ทับทิมทอง   300.00     300.00
47 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายณชรัฐ อุ่ยสกุล   730.00     730.00
48 คชจ.เดินทาง(เดิมบาง)-นายวุฒิชัย สุขสมบูรณ์   1,530.00     1,530.00
สถานที่ : งานการเงิน
การติดต่อ : 502

กลับ

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

หมายเหตุ : ข้อมูลและรายชื่อใน "รายการเงินสดย่อย" จะไม่ปรากฏผลการค้นหาบน Search Engine ภายนอก
ทั้งนี้ระบบจะเก็บข้อมูล 3 เดือนล่าสุดเท่านั้น

ค้นหารายชื่อเบิกจ่ายเงิน

สำหรับผู้ดูแล