โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 01-31 มกราคม 2562

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 04:15 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
อ้อมน้อย MAIL 2.1.62 2.1.62 6241001 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 2.1.62 2.1.62 5311001 6279011 1,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 4.1.62 4.1.62 5131001 6261003 6,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 4.1.62 4.1.62 6232003 6253001 5,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 4.1.62 4.1.62 6241003 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 4.1.62 4.1.62 6111002 6241002 5,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 5.1.62 5.1.62 5311001 6279011 1,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 5.1.62 5.1.62 6261001 6221002 45,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 7.1.62 7.1.62 6232004 6279008 4,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 7.1.62 7.1.62 6261001 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 7.1.62 7.1.62 6261001 6241001 3,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 7.1.62 7.1.62 6232004 5131001 1,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 7.1.62 7.1.62 6241003 6279008 11,662.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 9.1.62 9.1.62 6241003 6261002 200.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 9.1.62 9.1.62 6241002 6241003 1,500.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 10.1.62 10.1.62 6261001 6221002 8,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 10.1.62 10.1.62 6274001 6241003 500.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 10.1.62 10.1.62 6274001 6279008 500.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 11.1.62 11.1.62 6261001 6241003 3,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 11.1.62 11.1.62 6261001 6279008 1,700.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 11.1.62 11.1.62 6261001 6111002 1,200.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 11.1.62 11.1.62 6261001 6232003 1,600.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 11.1.62 11.1.62 6261001 6241002 3,700.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 11.1.62 11.1.62 6261001 6241003 1,300.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 14.1.62 14.1.62 5311001 6279011 1,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 14.1.62 14.1.62 5131001 6241003 25,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 14.1.62 14.1.62 5131001 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 14.1.62 14.1.62 6241003 6231002 186.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 16.1.62 16.1.62 6232005 6241003 3,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 16.1.62 16.1.62 6253001 6232003 3,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 16.1.62 16.1.62 6253001 6279008 8,000.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 16.1.62 16.1.62 6232005 6253001 11,070.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 16.1.62 16.1.62 6261005 6261002 904.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 16.1.62 16.1.62 6241002 6261002 2,060.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.1.62 17.1.62 6253002 6221002 20,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.1.62 17.1.62 5131001 6221002 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.1.62 17.1.62 5131003 6221002 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.1.62 17.1.62 6241001 6221002 10,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 18.1.62 18.1.62 5121002 5241001 65,990.89 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 18.1.62 18.1.62 6261001 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 21.1.62 21.1.62 5131001 6221002 17,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 21.1.62 21.1.62 5231002 6221002 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 21.1.62 21.1.62 6241003 6221002 16,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 21.1.62 21.1.62 6241002 6279008 2,500.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 22.1.62 22.1.62 6261001 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 22.1.62 22.1.62 6241003 6241002 4,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 22.1.62 22.1.62 6241003 6241001 2,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 22.1.62 22.1.62 6232005 6232004 1,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 22.1.62 22.1.62 6241003 6232004 8,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 22.1.62 22.1.62 6241001 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 22.1.62 22.1.62 5131003 6232003 1,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 22.1.62 22.1.62 5131003 6261003 2,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 23.1.62 23.1.62 6232005 6232004 5,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 23.1.62 23.1.62 5131001 6279008 4,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 23.1.62 23.1.62 5131001 6232004 5,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 23.1.62 23.1.62 5121001 6261003 3,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 24.1.62 24.1.62 6241003 6232005 550.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 24.1.62 24.1.62 6241003 6241002 7,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 24.1.62 24.1.62 5131001 6241003 20,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 24.1.62 24.1.62 6241003 6232004 40,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 24.1.62 24.1.62 6241003 6232005 1,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 24.1.62 24.1.62 6241003 6232004 8,500.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 24.1.62 24.1.62 6241003 6232003 13,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 24.1.62 24.1.62 6241003 5131001 5,300.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 28.1.62 28.1.62 6241003 5221003 55.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 28.1.62 28.1.62 5131002 6232004 6,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 28.1.62 28.1.62 5131003 6232004 5,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 28.1.62 28.1.62 5221001 5211001 50,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 28.1.62 28.1.62 5131001 5131002 10,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 28.1.62 28.1.62 6261001 6241003 13,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 28.1.62 28.1.62 6261001 6279008 1,600.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 29.1.62 29.1.62 6221002 5131002 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 29.1.62 29.1.62 6253001 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 29.1.62 29.1.62 5211001 5221001 15,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 29.1.62 29.1.62 5131002 6232003 2,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 29.1.62 29.1.62 5221001 5211001 20,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 29.1.62 29.1.62 5231002 6261001 2,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 30.1.62 30.1.62 6279011 6253001 4,660.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 30.1.62 30.1.62 6253001 6279008 2,660.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 30.1.62 30.1.62 6253001 6241003 2,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 30.1.62 30.1.62 6241003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 30.1.62 30.1.62 5311001 6279011 1,240.12 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 31.1.62 31.1.62 5131002 6232005 5,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 31.1.62 31.1.62 5131002 6232004 3,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 31.1.62 31.1.62 5131002 6232003 3,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 31.1.62 31.1.62 6232005 6221002 1,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 31.1.62 31.1.62 6261001 6261003 2,800.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 31.1.62 31.1.62 5131002 6241003 3,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 31.1.62 31.1.62 6261001 6241003 1,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 31.1.62 31.1.62 6241003 6241002 5,000.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล