โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 11-28 ธันวาคม 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 07:01 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
บางสะพาน MAIL 21.12.61 21.12.61 6261001 5121001 1,500.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 21.12.61 21.12.61 6232005 6279008 4,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 21.12.61 21.12.61 6232003 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 24.12.61 24.12.61 6241001 6221002 5,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.12.61 24.12.61 6232003 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.12.61 24.12.61 6232003 6261001 6,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 24.12.61 24.12.61 6261001 6111002 2,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 24.12.61 24.12.61 6241003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 25.12.61 25.12.61 6241003 5221003 1,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 25.12.61 25.12.61 6241003 6241002 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 26.12.61 26.12.61 5131002 5131001 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 26.12.61 26.12.61 6232003 6232004 3,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 26.12.61 26.12.61 5131003 6279008 6,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 26.12.61 26.12.61 5131002 6232003 10,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 26.12.61 26.12.61 5131003 6232003 5,300.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 27.12.61 27.12.61 6232004 6111002 4,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 28.12.61 28.12.61 5131001 6111002 10,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 28.12.61 28.12.61 5311001 6279011 640.58 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล