โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 01-31 ตุลาคม 2561

พิมพ์
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 02:53 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
ราชบุรี MAIL 04.10.61 04.10.61 6261001 5241002 15,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 04.10.61 04.10.61 6261001 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 04.10.61 04.10.61 5311001 6279011 10,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 04.10.61 04.10.61 6261001 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 05.10.61 05.10.61 6261001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 08.10.61 08.10.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 08.10.61 08.10.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 09.10.61 09.10.61 6241003 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 11.10.61 11.10.61 6241002 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 17.10.61 17.10.61 6241003 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 17.10.61 17.10.61 6232003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 17.10.61 17.10.61 6241003 6274002 200.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 17.10.61 17.10.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.10.61 17.10.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.10.61 17.10.61 5131001 5221003 10,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 17.10.61 17.10.61 6241001 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 17.10.61 17.10.61 6241003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 19.10.61 19.10.61 6261001 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 22.10.61 22.10.61 6241003 6279008 1,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 24.10.61 24.10.61 6241003 6279008 6,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 24.10.61 24.10.61 5131001 5221003 3,950.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.10.61 24.10.61 6261001 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 24.10.61 24.10.61 5311001 6279011 5,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.10.61 24.10.61 5311001 6279011 1,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 25.10.61 25.10.61 6241003 6232004 325.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 25.10.61 25.10.61 5311001 6279011 10,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 25.10.61 25.10.61 5311001 6279011 10,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 26.10.61 26.10.61 5311001 6279011 2,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 26.10.61 26.10.61 6241003 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 26.10.61 26.10.61 5311001 6279011 5,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 26.10.61 26.10.61 5311001 6279011 657.20 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 29.10.61 29.10.61 5131001 6232003 10,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 29.10.61 29.10.61 5311001 6279011 650.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 31.10.61 31.10.61 6241003 6279008 2,500.00 เรียบร้อย