โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 11-20 กันยายน 2561

พิมพ์
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 09:20 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
ท่ามะกา MAIL 12.09.61 12.09.61 6111002 6221002 2,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 12.09.61 12.09.61 6111002 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 12.09.61 12.09.61 6221002 6232004 2,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6111002 6221002 1,800.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6212001 6221002 360.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6111102 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6232004 6241003 1,500.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6252002 6253002 1,800.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 5131003 6261003 3,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6111002 6274001 1,500.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6232003 6274001 577.99 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6232004 6274001 500.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 5121001 6261001 794.39 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 5231002 6261001 1,130.84 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 5221001 5211001 50,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 12.09.61 12.09.61 6232003 6232005 9,473.24 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 12.09.61 12.09.61 5211001 5221001 45,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 12.09.61 12.09.61 5311001 6279011 640.58 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 12.09.61 12.09.61 5321002 5311002 1,760.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 12.09.61 12.09.61 6241003 6232005 1,700.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 12.09.61 12.09.61 5131003 6253001 11,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 12.09.61 12.09.61 5131003 6241001 13,925.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 12.09.61 12.09.61 6253002 6232004 425.23 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 12.09.61 12.09.61 6253002 6279011 400.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 12.09.61 12.09.61 6111002 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 12.09.61 12.09.61 6273001 6241003 4,500.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 13.09.61 13.09.61 5221001 5211001 35,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 13.09.61 13.09.61 6241003 6111002 3,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 13.09.61 13.09.61 6241003 6241001 4,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 13.09.61 13.09.61 6261002 6261005 160.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 13.09.61 13.09.61 6261002 6241003 1,106.71 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 13.09.61 13.09.61 5131002 5131003 500.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 13.09.61 13.09.61 6221002 5131003 10,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 13.09.61 13.09.61 6261001 6241001 3,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 13.09.61 13.09.61 6261002 6279008 94.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 13.09.61 13.09.61 6261005 6279008 90.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 13.09.61 13.09.61 6261001 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 13.09.61 13.09.61 6241001 6242003 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 14.09.61 14.09.61 6232005 6232003 1,728.97 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 14.09.61 14.09.61 6232005 6232004 3,633.29 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 14.09.61 14.09.61 6241001 6232004 6,381.75 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 14.09.61 14.09.61 6241001 6274001 220.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 14.09.61 14.09.61 5131002 5131001 2,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 17.09.61 17.09.61 6232003 6241003 4,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 17.09.61 17.09.61 6232003 6261002 497.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 17.09.61 17.09.61 6232003 6279008 1,953.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 17.09.61 17.09.61 5131001 6232003 5,300.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 17.09.61 17.09.61 6241001 6241002 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.09.61 17.09.61 5131002 6221002 10,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.09.61 17.09.61 5131003 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.09.61 17.09.61 6261005 6261002 1,700.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.09.61 17.09.61 6232003 6241003 3,600.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.09.61 17.09.61 5221001 5211001 50,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.09.61 17.09.61 6232005 6232004 4,800.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.09.61 17.09.61 6273002 6279008 1,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.09.61 17.09.61 6261001 6252002 1,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.09.61 17.09.61 5241001 6251001 20,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.09.61 17.09.61 6261001 5131002 10,000.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 18.09.61 18.09.61 6232004 6241001 1,490.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 18.09.61 18.09.61 6253001 6241003 3,900.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 18.09.61 18.09.61 6232005 6241003 6,500.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 18.09.61 18.09.61 5131002 6232003 10,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 18.09.61 18.09.61 5131003 6232003 12,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 18.09.61 18.09.61 5121001 6279008 3,500.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 18.09.61 18.09.61 5131003 5131002 300.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 19.09.61 19.09.61 6241003 6261002 2,291.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 19.09.61 19.09.61 6241003 6261005 1,670.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 19.09.61 19.09.61 5131003 6261003 2,100.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 19.09.61 19.09.61 6241003 6241001 2,300.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 19.09.61 19.09.61 5131002 5131001 3,420.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 20.09.61 20.09.61 6232004 5131002 2,500.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 20.09.61 20.09.61 6232004 6232005 608.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 20.09.61 20.09.61 6241003 6232004 3,030.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 20.09.61 20.09.61 5121002 5241001 80,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 20.09.61 20.09.61 6251001 5241001 15,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 20.09.61 20.09.61 5321002 6279011 3,689.60 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 20.09.61 20.09.61 6232003 6252002 3,000.00 เรียบร้อย