โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 01-10 กันยายน 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 09:01 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
อู่ทอง MAIL 03.09.61 03.09.61 5111004 6261001 30,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 03.09.61 03.09.61 6273001 6241001 4,500.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 03.09.61 03.09.61 5111004 6241003 4,200.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 03.09.61 03.09.61 6273001 6253002 1,400.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 03.09.61 03.09.61 6111002 6253002 1,600.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 03.09.61 03.09.61 5131003 5131002 12,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 03.09.61 03.09.61 6221002 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 03.09.61 03.09.61 6111002 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 03.09.61 03.09.61 6253001 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 03.09.61 03.09.61 6253002 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 04.09.61 04.09.61 6111002 6242003 1,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 04.09.61 04.09.61 6232003 6232004 1,300.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 04.09.61 04.09.61 5221001 5211001 50,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 05.09.61 05.09.61 5221001 5211001 1,330.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 05.09.61 05.09.61 5131001 5131002 1,060.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 05.09.61 05.09.61 6261001 5121001 1,500.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 05.09.61 05.09.61 6253002 6252002 715.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 05.09.61 05.09.61 6273001 6241003 3,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 06.09.61 06.09.61 6253002 6252002 2,060.60 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 06.09.61 06.09.61 6279008 6252002 939.40 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 06.09.61 06.09.61 6279008 6253001 560.60 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 06.09.61 06.09.61 6111002 6253001 2,720.40 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 06.09.61 06.09.61 6261001 6232004 88.79 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 06.09.61 06.09.61 5121001 6241003 3,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.09.61 06.09.61 5321002 5311001 100,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.09.61 06.09.61 6111002 6241003 5,700.39 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.09.61 06.09.61 6241002 6241001 750.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.09.61 06.09.61 6261003 6241001 118.10 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 06.09.61 06.09.61 6251001 5121002 10,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 06.09.61 06.09.61 6253002 6252002 2,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 06.09.61 06.09.61 6253002 6253001 3,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 06.09.61 06.09.61 6261003 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 06.09.61 06.09.61 5131001 6261001 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 06.09.61 06.09.61 5131003 6261001 14,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 06.09.61 06.09.61 6241003 6274001 300.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 06.09.61 06.09.61 5241001 6251001 30,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 06.09.61 06.09.61 5111004 5111003 20,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.09.61 06.09.61 6241001 6242003 1,600.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.09.61 06.09.61 5131001 6241003 10,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.09.61 06.09.61 5131001 5131003 3,500.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.09.61 06.09.61 6241001 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.09.61 06.09.61 6241001 6241002 900.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.09.61 06.09.61 6253002 6252002 400.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.09.61 06.09.61 6253002 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 10.09.61 10.09.61 6251001 5121002 8,500.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 10.09.61 10.09.61 5241001 5121002 15,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 10.09.61 10.09.61 6253001 5131003 2,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 10.09.61 10.09.61 6253001 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 10.09.61 10.09.61 6111002 6232004 300.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล