โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 11-20 สิงหาคม 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 03:53 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
เดิมบางนางบวช MAIL 14.08.16 14.08.16 6241003 6274001 3,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 14.08.16 14.08.16 6241003 6279008 1,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 14.08.16 14.08.16 6253002 6252002 2,500.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 14.08.16 14.08.16 6221002 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 14.08.16 14.08.16 6221002 6212001 1,576.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 14.08.16 14.08.16 6111002 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 14.08.16 14.08.16 6261001 6111001 1,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 14.08.16 14.08.16 5221001 5211001 50,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 14.08.16 14.08.16 6261001 6261003 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 14.08.16 14.08.16 6241003 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 14.08.16 14.08.16 6241003 6279008 1,200.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 14.08.16 14.08.16 6232005 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 14.08.16 14.08.16 6253001 6111002 3,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 14.08.16 14.08.16 6253001 6111001 2,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 14.08.16 14.08.16 6221002 6261002 1,300.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 14.08.16 14.08.16 6221002 6261005 1,200.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 14.08.16 14.08.16 6221002 6279008 1,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 14.08.16 14.08.16 5221001 5211001 100,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 14.08.16 14.08.16 6274001 6252002 3,500.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 14.08.16 14.08.16 6274001 6253001 10,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 14.08.16 14.08.16 6221002 6261001 20,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 15.08.16 15.08.16 5311001 6279011 630.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 16.08.16 16.08.16 6241003 6221002 12,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 16.08.16 16.08.16 5131002 6241001 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 16.08.16 16.08.16 6273002 6241003 1,900.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 16.08.16 16.08.16 6261003 6241003 3,333.09 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 20.08.16 20.08.16 6261001 6279008 7,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 20.08.16 20.08.16 6232003 6232004 3,400.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 20.08.16 20.08.16 6221002 6261001 16,436.66 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 20.08.16 20.08.16 6241002 6261001 5,310.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 20.08.16 20.08.16 6241003 6241002 3,333.09 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 20.08.16 20.08.16 6261002 6232004 350.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 20.08.16 20.08.16 6274001 6274002 1,200.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 20.08.16 20.08.16 6232003 6279008 1,300.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 20.08.16 20.08.16 6221002 6261002 60.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล