โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 21-31 สิงหาคม 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 03:50 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
เดิมบางนางบวช MAIL 21.08.61 21.08.61 6241001 6253001 10,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 21.08.61 21.08.61 6111002 6232005 4,700.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 21.08.61 21.08.61 6261001 6261003 119.84 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 21.08.61 21.08.61 5321002 5311002 2,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 21.08.61 21.08.61 6232003 5131001 280.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 21.08.61 21.08.61 6241003 6253001 11,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 21.08.61 21.08.61 6274002 6261001 925.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 21.08.61 21.08.61 6261005 6261001 1,765.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 21.08.61 21.08.61 6261002 6261001 2,034.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 21.08.61 21.08.61 6232004 6241002 3,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 21.08.61 21.08.61 5131002 6261003 10,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 21.08.61 21.08.61 5131002 6279008 1,150.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 21.08.61 21.08.61 5311001 6279011 1,260.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 21.08.61 21.08.61 6212001 6221002 8,720.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 21.08.61 21.08.61 6261003 5131001 1,500.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 21.08.61 21.08.61 6261003 6279008 4,500.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 21.08.61 21.08.61 6241001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 22.08.61 22.08.61 5211001 5221001 80,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 22.08.61 22.08.61 6253001 6253002 2,742.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 24.08.61 24.08.61 6232003 6232004 3,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 24.08.61 24.08.61 5131003 5131002 1,400.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 24.08.61 24.08.61 5131001 5131002 556.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 24.08.61 24.08.61 5131001 6241003 8,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 24.08.61 24.08.61 6261002 6261003 400.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 24.08.61 24.08.61 6221002 6279008 1,500.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.08.61 24.08.61 6261002 6261005 307.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.08.61 24.08.61 6261003 6261005 7.84 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.08.61 24.08.61 6232005 6261005 73.83 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 24.08.61 24.08.61 6261001 6261005 1,711.33 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 24.08.61 24.08.61 6221002 6232005 1,600.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 24.08.61 24.08.61 6273001 6241003 4,500.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 24.08.61 24.08.61 6261002 6241003 5,850.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 24.08.61 24.08.61 6261005 6241003 200.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 24.08.61 24.08.61 6111002 6241003 12,650.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 28.08.61 28.08.61 6232003 6232004 7,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 28.08.61 28.08.61 5321002 5311001 500,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 28.08.61 28.08.61 6241003 6232004 500.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 28.08.61 28.08.61 6241003 6252002 2,600.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 28.08.61 28.08.61 6241003 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 28.08.61 28.08.61 6273001 6261001 4,500.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 28.08.61 28.08.61 6241001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 28.08.61 28.08.61 5211001 5221001 60,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 28.08.61 28.08.61 5231002 6253001 7,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 28.08.61 28.08.61 6273001 6253001 4,500.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 28.08.61 28.08.61 5131002 5131003 1,350.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 28.08.61 28.08.61 6111002 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 28.08.61 28.08.61 6212001 6221002 3,616.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 28.08.61 28.08.61 6241003 6279008 1,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 28.08.61 28.08.61 6111002 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 29.08.61 29.08.61 6261001 6253002 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 29.08.61 29.08.61 6253001 6274001 300.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 29.08.61 29.08.61 6241003 6241001 8,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 29.08.61 29.08.61 6241003 6261002 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 29.08.61 29.08.61 5131002 6261005 10,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 29.08.61 29.08.61 5221001 5211001 12,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 29.08.61 29.08.61 6273001 6221002 4,500.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 29.08.61 29.08.61 5311001 5311002 2,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 30.08.61 30.08.61 5131001 6261003 20,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 30.08.61 30.08.61 5131002 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 30.08.61 30.08.61 6241003 6261005 2,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 30.08.61 30.08.61 6221002 6241002 3,500.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 30.08.61 30.08.61 5121001 6232004 2,500.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 30.08.61 30.08.61 6241001 6232004 7,900.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 30.08.61 30.08.61 6241001 6241003 5,500.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 30.08.61 30.08.61 6273001 6232005 1,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 31.08.61 31.08.61 611002 6221002 2,500.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 31.08.61 31.08.61 5131001 5131002 5,943.93 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 31.08.61 31.08.61 5311001 6279011 2,000.00 เรียบร้อย
สุพรรรณบุรี MAIL 31.08.61 31.08.61 6273001 6253002 4,500.00 เรียบร้อย
สุพรรรณบุรี MAIL 31.08.61 31.08.61 6212001 6253002 630.00 เรียบร้อย
สุพรรรณบุรี MAIL 31.08.61 31.08.61 6241001 6253002 870.00 เรียบร้อย
สุพรรรณบุรี MAIL 31.08.61 31.08.61 6241001 6232004 12,000.00 เรียบร้อย
สุพรรรณบุรี MAIL 31.08.61 31.08.61 6221002 6261001 20,000.00 เรียบร้อย
สุพรรรณบุรี MAIL 31.08.61 31.08.61 6253001 5221003 10,500.00 เรียบร้อย
สุพรรรณบุรี MAIL 31.08.61 31.08.61 5321002 5310001 100,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 31.08.61 31.08.61 5121001 6261001 3,500.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 31.08.61 31.08.61 5231002 6261001 2,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 31.08.61 31.08.61 6221002 6261001 5,000.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล