โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)

พิมพ์
อีเมล

 

wsp

โครงการจัดการน้ำสะอาด

ตามที่ กปภ.ได้รับความช่วยเหลือจาก USAID/ECO-Asia เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดี และได้ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ไปแล้วในหลายสาขาของ กปภ. นั้น

เพื่อให้โครงการขยายผลต่อยอดต่อไป กปภ.ข 3 จึงได้รับเอาแนวทางการดำเนินการดังกล่าวเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการจัดการระบบผลิตอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยกำหนดให้ กปภ.สาขาเพชรบุรี เป็นโครงการนำร่องของ กปภ.ข 3 ในโครงการนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินการจัดการผลิตและจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่แหล่งน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ

การดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)

การจัดทำโครงการประกอบด้วย 10 ขั้นตอนดังนี้

  1. จัดตั้งคณะทำงาน
  2. อธิบายขั้นตอนการผลิตและจ่ายน้ำประปา
  3. แผนผังกระบวนการผลิตน้ำประปา
  4. การวิเคราะห์ชนิดของอันตราย
  5. การประเมินความเสี่ยง
  6. มาตรการควบคุมและติดตามผล
  7. การทวนสอบและการตรวจสอบ
  8. โครงการสนับสนุน
  9. มาตรการแก้ไข
  10. ระบวนการจัดทำเอกสาร

อ่านต่อ >>

 

สำหรับผู้ดูแล