วิสัยทัศน์ ภารกิจและหน้าที่

พิมพ์

pwa logo poster

ภารกิจและหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค

(Provincial Waterworks Authority Act of 1979)

วิสัยทัศน์ของ กปภ.

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)

ค่านิยมองค์กร

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพื่อปวงชนประทับใจ

พันธกิจ

  1. ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

  1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
  2. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
  3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน
  4. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง