ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๑
กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ เข้ารับโล่รางวัลพร้อมตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ เข้ารับโล่รางวัลพร้อมตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน "ศูนย์ราชการสะดวก" (GECC)
กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ เข้ารับโล่รางวัลและตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน "ศูนย์ราชการสะดวก" (GECC) พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ประจำปี ๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ประจำปี ๒๕๖๑
กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ ประชุมปิดตรวจสอบ กปภ.ข.๓ ประชุมปิดตรวจสอบ
กปภ.ข.๓ ประชุมปิดตรวจสอบ

กปภ.ข.๓ ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” กปภ.ข.๓ ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑”
กปภ.ข.๓ ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองในท้องถิ่น พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ

ผอ.กปภ.ข.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผอ.กปภ.ข.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ผอ.กปภ.ข.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑