ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประปาส่วนภูมิภาค
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี
กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี

กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กปภ.สาขาด่านช้าง และ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต กปภ.สาขาด่านช้าง และ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กปภ.สาขาด่านช้าง และ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กปภ.ข.๓ จัดสัมมนาเรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการติดตั้งและวางท่อประปา” กปภ.ข.๓ จัดสัมมนาเรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการติดตั้งและวางท่อประปา”
กปภ.ข.๓ จัดสัมมนาเรื่อง "เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการติดตั้งและวางท่อประปา"

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ผอ.กปภ.ข.๓ ประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด ปี ๒๕๖๒ ผอ.กปภ.ข.๓ ประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด ปี ๒๕๖๒
ผอ.กปภ.ข.๓ ประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด ปี ๒๕๖๒

กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า