ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประปาส่วนภูมิภาค
ผอ.กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ผอ.กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, นายจตุพล พึ่งยนต์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลและตรวจรับงานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลและตรวจรับงานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลและตรวจรับงานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ นำโดย นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moring Talk) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารพัสดุ ที่ทำการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
กปภ.ข.๓ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

กปภ.ข.๓ ร่วมกันทำความดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กปภ.ข.๓ ร่วมกันทำความดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสุรชายารามพระอารามหลวง (วัดหลุมดิน) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๑
กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑