ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช และกปภ.สาขาด่านช้าง ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช และกปภ.สาขาด่านช้าง ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง นำโดยนายสมศักดิ์ เพชรประเสริฐ ผู้จัดการ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช, นายกำพล มีตา ผู้จัดการ กปภ.สาขาด่านช้าง หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด พร้อมด้วยทีมงานกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ นำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม นำความสามารถพิเศษ แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน กปภ.ข.๓ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม นำความสามารถพิเศษ แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน
กปภ.ข.๓ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

กปภ.ข. ๓ และ กองกิจการสัมพันธ์ กปภ. จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กปภ.ข. ๓ และ กองกิจการสัมพันธ์ กปภ. จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
กปภ.ข. ๓ และ กองกิจการสัมพันธ์ กปภ. จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต
กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑
กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓

กปภ.ข.๓ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการด้านการเงินและบัญชี และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ กปภ.ข.๓ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการด้านการเงินและบัญชี และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
กปภ.ข.๓ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการด้านการเงินและบัญชี และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ที่ทำการสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาเลาขวัญ นำโดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการ กปภ.สาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิคมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑