ผู้บริหาร กปภ.ข.3

พิมพ์
อีเมล

 

chakkapong
นายจักรพงศ์ คำจันทร์
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

 

 

 

sarawut
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

 

 

 

 

 

 

koson sarn copy chatupol
นายโกศล อักษรอินทร์
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
นายสาณ เรืองขจร
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
นายจตุพล พึ่งยนต์
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตฯ

 

 

 

 

 

 

thiwaphon nopparit-resize paitoon
นางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล