กองบริหารทั่วไป

พิมพ์
jiranun
นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

nopic wassanap
นางสาวลภัสรดา ศรีหิรัญ
หน.งานทรัพยากรบุคคล
นางสาววาสนา พันธ์ศรี
หน.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

nopic nopic
นายสมหมาย ศรีเหรา
หน.งานกฏหมายและนิติกรรม
นายคงศักดิ์ ยิ้มกุ่ย
รก.หน.งานธุรการ