กองบริหารทั่วไป

พิมพ์
อีเมล
koson
นายโกศล อักษรอินทร์
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

nopic nopic

หน.งานทรัพยากรบุคคล

หน.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

wannee pranot
นางสาววรรณี แตงนวล
หน.งานกฏหมายและนิติกรรม
นายประนต ศรีสุนทร
หน.งานธุรการ

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล