กองบริหารทั่วไป

พิมพ์
อีเมล
chayaphon
นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

waraphon songphon
นางวราภรณ์ เอี่ยมสินธุ์
หน.งานทรัพยากรบุคคล
นายทรงพล ผดุงถิ่น
หน.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

wannee pranot
นางสาววรรณี แตงนวล
หน.งานกฏหมายและนิติกรรม
นายประนต ศรีสุนทร
หน.งานธุรการ

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล