กองบริหารทั่วไป

พิมพ์
อีเมล
koson
นายโกศล อักษรอินทร์
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

nopic wassanap
นางสาวลภัสรดา ศรีหิรัญ
หน.งานทรัพยากรบุคคล
นางสาววาสนา พันธ์ศรี
หน.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

nopic wannee
นายสมหมาย ศรีเหรา
หน.งานกฏหมายและนิติกรรม
นางสาววรรณี แตงนวล
หน.งานธุรการ

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล