กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

พิมพ์
อีเมล
chatupol
นายจตุพล พึ่งยนต์
ผอ.กองระบบผลิตฯ

 

 

 

 

 

 

sirithai nacharat
นายศิริทัย สวัสดิ์อารี
หน.งานบำรุงรักษา
นายณชรัฐ อุ่ยสกุล
หน.งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

 

 

 

 

 

 

surin

parinya

jongkol

สุรินทร์ สุจินต์ธรรมสาร
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
นายปริญญา ยามช่วง
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

 

 

สำหรับผู้ดูแล