ประกาศ : เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ (ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ : CIS) จึงขอความกรุณาผู้ใช้น้ำตรวจสอบใบแจ้งหนี้ให้ถี่ถ้วน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อ กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่าน

        ข่าวประชาสัมพันธ์       

 

        ข่าวประกวดราคา      

 

      องค์การแห่งการเรียนรู้      

 

ข่าวอื่น ๆ

 

บริการภายในเขต

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
IP ของคุณ

สำหรับผู้ดูแล